ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

މަހުލޫފަށް ހުކުމް ކުރުން

މުހައްމަދު ޝަރުހާން

18 ޖުލައި 2016

ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް ހުކުމް ކުރުން

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016، ފުލުހުންގެ ވާޖިބައް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަހްލޫފް އައް މިއަދު ހުކުމް ކުރުމައްފަަހު ކޯޓް އިން ނެރިގެން ގެންދަނީ --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016، ފުލުހުންގެ ވާޖިބައް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަހްލޫފް އައް މިއަދު ހުކުމް ކުރުމައްފަަހު ކޯޓް އިން ނެރިގެން ގެންދަނީ --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި އިރު އެ ސަރަހައްދުގައި އާންމުން އެއްވެފައި --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި އިރު އެ ސަރަހައްދުގައި އާންމުން އެއްވެފައި --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި އިރު އެ ސަރަހައްދުގައި އާންމުން އެއްވެފައި --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި އިރު އެ ސަރަހައްދުގައި އާންމުން އެއްވެފައި --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި އިރު އެ ސަރަހައްދުގައި އާންމުން އެއްވެފައި --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި އިރު އެ ސަރަހައްދުގައި އާންމުން އެއްވެފައި --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރި އިރު އެ ސަރަހައްދުގައި އާންމުން އެއްވެފައި --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016، ފުލުހުންގެ ވާޖިބައް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަހްލޫފް އައް މިއަދު ހުކުމް ކުރި ވަގުތު އަމަން ބެލެހެއްޓމައް ފުލުހުން ހަރަކާޔްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުކުމް ކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދުގައި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުކުމް ކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދުގައި އާންމުން އެއްވެފައި --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުކުމް ކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދުގައި އާންމުން އެއްވެފައި --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުކުމް ކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދުގައި މަހުލޫފުގެ މަންމަ --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުކުމް ކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދުގައި އާންމުން އެއްވެފައި --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުކުމް ކުރި ވަގުތު އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ކޯޓުގެ ބޭރުގައި --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުކުމް ކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އާންމުން އެއްވެފައި --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016، ފުލުހުންގެ ވާޖިބައް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަހްލޫފް އައް މިއަދު ހުކުމް ކުރި ވަގުތު އަމަން ބެލެހެއްޓމައް ފުލުހުން ހަރަކާޔްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުކުމް ކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް މީހުން އެއްވެފައި --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މާލެ: 18 ޖުލައި 2016- ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސް އެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުކުމް ކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދު ފުލުހުން ބަލަހައްޓަނީ --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy