ފ. އަތޮޅަށް ހަދާ ގޮތް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭނެ: އަތޮޅު ކައުންސިލް

ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫއުއަކަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަކަށް ފ. އަތޮޅު "ވިއްކާލަން" އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރޭތީ އެކަމާ ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ކުރާ ނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އުމަރު ޒާހިރު "މިހާރު"އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ރަސްމީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކައުންސިލާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

"މި އަތޮޅުގައި ސައުދީން ޓޫރިޒަމްގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގަން އުޅޭ ކަމުގެ ވާހަކަ އަޑުއިވުމުން އެކަން ސާފުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް އޭރު ހުންނެވި އަދީބާ ބައްދަލުކުރަން ދިޔައިން. ނަމަވެސް އޭރު އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ނުދެއްވުމުން ބައްދަލުކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި. އަދި މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް އެކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތެއް ނުލިބޭ،" ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ ދެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެއް މެމްބަރު ކަމަށް ވާ އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް މެޖޯރިޓީއެއް ނޯވެ އެވެ. އެ ކައުންސިލްގައި ދެން ހިމެެނެނީ ޕީޕީއެމް ދެ މެމްބަރުންނާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރެކެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިވެނީ މުޅި އަތޮޅު އެއްކޮށް ހުސްކުރަނީއޭ. އެހެންވެ އޭގެ ވާނުވާ އެއް ނޭނގޭތީ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި،" އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން އެ އަތޮޅުގެ ވަކި ސަރަހަދެއް ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ ގޮތަށް، ބަޔަކަށް "ވިއްކާލަން" އުޅޭ ކަމުގެ ވާހަކަތައް ފެތުރޭތީ އެކަމާ ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ބާރުތަކެއް ލިބިފައި އެބަހުރި. އަދި މިހާރު ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ބިން މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް ވިއްކާ ވެސް ލެވޭ. އެކަމަކު މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ބާލައި ރަށްތައް ހުސްކުރަންޏާ އެކަން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭނެ،" އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފ. އަތޮޅުގައި ސައުދީން ވަރަށް ބޮޑު މަޝްރޫއުއެއް ހިންގަން އުޅޭ ވާހަކަ ސީދާ ރައީސް ޔާމީން ވަނީ، އޭގެ ތަފްސީލަކަށް ވަޑައިނުގެން، ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ފ. މަގޫދު އަށް މިދިއަ މަހު ރައީސް ޔާމީން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވިދާޅުވީ އެ މަޝްރޫއާ އެކު އެ އަތޮޅު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހުޅުވާލެވި، ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވާނެ ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގައި ވެސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ވަރަށް މަދު ތަނެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ފ. އަތޮޅަށް އެފަދަ ތަރައްގީއެއް ގެނައުން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒު އަންނަ މަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ފ. އަތޮޅު "ވިއްކާލަން" އުޅޭކަމުގެ ވާހަކައާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި އާންމުން ވެސް ގެންދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ޓުވިޓާގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފ. އަތޮޅު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތަފުސީލު ހާމަނުކުރާތީ އެނގެނީ އެކަމުގެ ތެރޭގައި ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ހުރިކަން ކަމަށެވެ.

ފާރިސް މައުމޫންގެ ޓްވީޓް

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ ކެންދޫ ދާއިރާގެ އަލީ ހުސެއިން އޭނާގެ ޓުވިޓާގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އޭނާ އަކީ ދިވެއްސެއް ކަމަށާއި ފ. އަތޮޅު އަދި އެހެން ރަށެއް ވެސް ސައުދީ ނުވަތަ ބޭރު އެހެން ބަޔަކަށް ވިއްކަން ވެސް ދެކޮޅުހައްދަވާ ކަމަށެވެ. ވިއްކާލަނީ ކާކުގެ ރަށެއްތޯ އޭނާ ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ސުވާލުކުރައްވައިފަ އެވެ.

"އޭ ރައީސް ޔާމީނެވެ. މަނިކުފާނު ތިޔަ ވިއްކާލަން އުޅުއްވަނީ ކާކުގެ ބިމެއްތޯ؟" އަލީގެ ޓްވީޓްގައި އެއްސެވި އެވެ.

އަލީ ހުސެއިންގެ ޓުވީޓް

މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އާއްމުންނާއި ބައެއް ޖަމާއަތްތަކުން ވެސް ދަނީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރުތައް ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ ޖަމިއްޔާ އިން ބޭނުންކުރި ލިއުންތަކުގައި "ފ. އަތޮޅުގެ މީހުންގެ ބަހެއް ބުނުމުގެ ހައްގު ނެތްތޯ؟" ސުވާލުކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި ކުދި ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީއަށް ފުރުސަތުތައް ހަނިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅެއްގެ ތަންކޮޅެއް ވެސް ބޭނުންކުރި އެވެ.

ޕީޕީއެމް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރި އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރަައްވާ އައިމިނަތު ނާދިރާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ "ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އޮތް ކަމެއްގައި މަދު ބަޔަކަށް ނިންމުންތަކެއް ނުނިންމޭނެ. އަބަދު ވެސް ދިވެހިންގެ ތަރިކަ ވިއްކުމާ ދެކޮޅު" ކަމަށެވެ.

ފ. މަގޫދުއަށް ރައީސް ޔާމީން މިދިޔަ މަހު ވަޑައިގަތުމުން، އެރަށު ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ރަށުގެ ބަނދަރުމަތީގައި ބެނާ ދަމާފައި-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފ. އަތޮޅުގައި ހިންގަން އުޅޭ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ލިބޭ ގޮތެއްނުވި އެވެ.