ޚަބަރު / ރާއްޖެ-ޗައިނާ

ޗައިނާއާ ގުޅުމުން ލިބޭ ކުރިއެރުމަށް ހަސަދަވެރިވާ އަވަށްޓެރިން އެބަ އުޅޭ: ރިޔާޒް ރަޝީދު

ރިޔާޒް ރަޝީދު މިރޭ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

05 ޑިސެމްބަރ 2017 - 22:52

28 comments

ރާއްޖޭން ޗައިނާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުން، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ކުރިއެރުންތަކަށް ހަސަދަވެރިވާ އަވަށްޓެރިންތަކެއް އެބަ ތިބި ކަމަށާއި އެކަމަކު ފަސް އެނބުރި ބެލުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިލުފުށީގެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ރުމާލު 2 ޖަހައިގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރު ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ޗައިނާއާ އެކު ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކުރާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭއިރު، 2004 ވަނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވި ސާކް ސަމިޓްގައި ވެސް ސަރުކާރުން ހަމަ މިފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ތަރައްގީ އަންނައިރު އެކަމަށް ހަސަދަވެރިވާ ބަޔަކު އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޗައިނާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރާތީ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވިޔަސް މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނީ ޗައިނާއިން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ޗައިނާއާ ގުޅުނީމަ މި ގައުމަށް އައިސްދާނެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީގެ ސަބަބުން އެކަމާ ހަސަދަވެރިވާ އަޅުގަނޑުމެން އަވައްޓެރިންތަކެއް އެބައުޅޭ. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފަސް އެނބުރި ބަލައެއް ނުލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ގުޅުން އުފައްދަން ޖެހޭ ބަޔަކާ ގުޅުން އުފައްދާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ގުޅުން ކަނޑާލަން ޖެހޭ ބަޔަކާ ގުޅުން ކަނޑާލާނަން،" ވަކި ގައުމެއްގެ ނަން ފާހަގަ ނުކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާއިން ދައުރެއް ކުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވައި މީގެ ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކެވި ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ޗައިނާއާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާ ދެކޮޅުވެރިވާ ބަޔަކު ތިބެން ޖެހޭނީ އެގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޗައިނާއަށް ތާއީދުކުރަނީ އެ ސަބަބުތަކާ ހެދި ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ރުމާލު 2 ޖަގަހާގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ދިޔަ ބައެއް މީހުން. --- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

"މިކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެދިންވަރުގެ އެހީއެއް މުޅި އަޅުގަނޑުމެންގެ މާޒީއަށް ބެލިނަމަވެސް ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއިންވި ވަރުގެ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިން އެއްވެސް ގައުމެއް މި ދުނިޔޭގައި، މި އުޑުދަށުގައި ނެތޭ،" ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޗައިނާ އިހްލާސްތެރި އެވެ. އަދި ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރިޔާޒް މިގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި އިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ޗައިނާއާ އެކު ހަދާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި މިއީ އިންޑިއާގެ މަސްލަހަތަށް ނުރައްކާވާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އެ ގައުމުގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިއާއިން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި މިކަމާ އަދި ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ.

ސަރުކާރުން ކަންކަން ނިންމާނީ މަސްލަހަތު ރަނގަޅު ގޮތަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ސިފަކުރައްވަމުން ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެންމެ މަސްލަހަތު ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުން ކަމަށް ވާތީ އެކަން ވެސް އޮތީ ކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތައުރީފުކުރައްވަމުން ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަށް ދުވަހަކު ވެސް ވެރިކަމަށް ނާދެވޭނެ ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީނަށް ވުރެ އަވަހަށް ތަރައްގީ ގެނެސްދެވޭނެ ވެރިޔަކު ނާންނާނެ ކަމަށެވެ.

28 ކޮމެންޓް, 74 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 20%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 80%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކުމުންދޫ އަލީ

06 December 2017

ސިނަގަޕޫރަށް ވުރެ ކުރި އަރައިގެން ދިޔައިމަ ހަސަދަވެރިވާނެ ދޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭސް

06 December 2017

އަހަރެމެން ހަސަދަވެރިވަނީ އެމްޕީއެލް އަށް އަގުބޮޑުކޮށް ތެޔޮ ވިއްކާތީއެވެ. އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮބިލްތަކަށް ވީގޮތެއް ނޭންގޭތީއެވެ. ދައުލަަތައް ގެއްލުންވާގޮތަށް ފެނަކައަށް ތެޔޮ ވިއްކާތީއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

06 December 2017

ފޭކް ޗައިނާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަވޫރު

06 December 2017

މިބޭފުޅާޔައް އޮޅިގެން އަޅުގަނޑު ވޯޓު ދެވުނީތީ މި ކޮމެންޓު ކިޔާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކައް އަޅުގަނޑު މާފައް އެދެން ....

The name is already taken The name is available. Register?

ވަރަށް ވެދުން

06 December 2017

ސަރުކާރުން ބޮޑު މުސާރަދޭ މީސްކޮޅަކާ ސިޔާސީ ކަންކަން ނުދަންނަ މީސްކޮޅެއްކުރިމަތީގައި ބާރަށް ހަޅޭއްލެވިއަސް ތިޔަކުރިކަމަކީ ހަމަ ޤައުމު އަޅުވެތިކުރުމަށް ކުރިކަމެއް. ތާރީޚްގައި ރިޔާޒުގެ ނަންލިޔާނީ ކަޅުއަކުރުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ދަރުހޮވާ

06 December 2017

ތަމެން މައިކާލޯ އޭ ނުކިޔާ މިއޮތް ރޯނު ބޮނޑި ހިފައިގެން ދަގަ ވަލަށް ދަރުހޮވަން. ދަރުހޮވާދޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

މޮގާބޭ

06 December 2017

މިނިވަން ކަމުގެ އަގު ވަޒަން ނުކުރެވޭނީ ޖާހިލުކަމުގެވެސް ނިހާޔަތުގެ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޖާހިލުންނަށެވެ. 1988 ގެ 3 ނޮވެމްބަރު ދުވަހު މި ޤަޢުމުގެ އިސްތިޤުލާލާއި މިނިނިވަންކަމާއި ޤަޢުމާއި ދީނާއި މުދަލާއި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަވައްޓެރި އިންޑިއާ ސިފައި ތަމަޅައިންނާ ދެކޯޅަށް ހަނގުރާމަކޮށް މަރުވާން މިޤަޢުމަށް މި ޤަޢުމުގެ ހަންގުގައި ފޮނުވިއެވެ. އެކަމުގެ އަގު ވަޒަށް ކުރެވޭނީ މިނިވަން ކަމަށް ލޯބި ކުރެވޭނަމައެވެ

The name is already taken The name is available. Register?

އޫޕްސީ

06 December 2017

ނޮވެމްބަރު 3 ގެ އުދްވާނީ ހަމަލާ ރާވާ އެކަން ހިންގީ ކޮންބައެއްބާ؟ އިންޑިއާއިން އެހީއަށް ޝުކުރުވެރިވާ ޙާލު އަހާލަން ބޭނުންވޭ އެކަމަށް ވާގިވެރިވެ އެހީދީ އަދި ފަހުން އެކަން ކުރި މީހުން ފިލުވީ ކޮންބައެއްތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ރޮށިސިޓީ

06 December 2017

21 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ދަަރަންޏަކުން ދަރުވާނުލާތި

The name is already taken The name is available. Register?

ޒެޑްސް 1

06 December 2017

ރިޔާޒު ހަދަން ވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް. ހަބޭސް ވާނެ. މިހާރުވެސް އެހިގަނީ ރިޔާޒު ދޭ ލަފަޔާއި އެއްގޮތަކަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮލެޖް ބޯއީ

06 December 2017

ޗައިނާ އާއި ފްރީޓްރޭޑް ހެދިޔަސް ޗައިނާ އިން ވިޔަފާރި ކުރުން މަޖުބޫރެއް ނޫން. ދިވެހިން ބޭނުން ތާކުން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ. ވީމަ ކޮބާ މައްސަލައަކީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބޯގަމާރު

06 December 2017

އިންޑިޔާއާ އަޅާގަނެގެން ނެއްޓެންނޭގިގެން ތިއުޅެނީ ކީއްވެގެންތަ. ސިޔާސީކެރިޔަ ނިމޭނީ ޖަލުން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454