ރައީސްގެ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާސިމް އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަންދޫބެެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.


ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައި ވަނިކޮށް، އާސިމް މިއަދު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއި އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖްއާ އާސިމް މާދަމާ ބައްދަލު ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ގޯސްވި ކަމަށް މިފަހަރު އަޑު ފެތުރުނީ ޗައިނާއާ އެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެއިން ސޮއި ކުރުމުންނެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖެއިން ބުނެފައިވަނީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް ނާރާނެ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ އިން ވެސް ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެއަކީ އަބަދުވެސް އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ އެކުވެރިޔާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އެ ގުޅުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ މައްސަލާގައި އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ވެސް އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ވަނީ ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ.