ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކައި ނިންމައިފި

ށ. ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމައި، އެ ރަށުގެ ބޮޑުމިން ގާތްގަނޑަކަށް 17 ހެކްޓަރަށް ހަދައިފި އެވެ.


ކޮމަންޑޫގެ ދެކުނު ފަރާތުން ފެށިގެން އުތުރާ ހަމަ އަށް އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފު ބޭނުންކޮށްގެން ހިއްކަން ފެށީ މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ހިއްކުމުގެ ކުރިން އެރަށުގެ ބޮޑުމިނަކީ އެންމެ ހަތް ހެކްޓަރެވެ. ރަށުގެ ފަޅުތެރެ ވަށައިގެން 70 ޕަސަންޓު ހިއްކައި ނިންމާލީ ހަފުތާ އަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު އާރިފް "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ ރަށުގެ ބިން ހިއްކައި ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާއިރު، މަހާޖައްރާފު މިރޭ ފަތިހު ތިލަފުއްޓަށް ދިއުމަށް ފުރާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމަށްފަހު، ބިންގަނޑު ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. - ފޮޓޯ: ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް

ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ކުރިން އެއީ 7-10 ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ. އެކަމަކު، މިހާރު ރަށުގެ ބޮޑުމިން 17-20 ހެކްޓަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އާރިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބިން ހިއްކި ސަރަހައްދާއި ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ އެއްވަރު ވާނެ،" އާރިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަތާ 20 އަހަރު ވެދާނެ އެވެ. އެހެންވެ، މިއީ ރައްޔިތުން ކުރި ދިގު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީގެ މަހާޖައްރާފު، އެ ރަށު ފަޅު ކައިރީގައި. - ފޮޓޯ: ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް

"މި މަސައްކަތް 2012 އިން ފެށިގެން އެކި ސިފައިގައި ކުރަމުން އައީ. އެކަމަކު، މިއަދު މި ހަގީގަތަކަށް ވެގެން ދިޔައީ. މިއީ ރަށުގެ ތަރައްގީއާ ގުޅިފައި އޮތް މަސައްކަތެއް،" އާރިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާބާދީގައި 1800 އެއްހާ މީހުން އުޅޭ ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކައި ނިމުނުއިރު، ރަށު ކައުންސިލުން ބުނި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައި ދިނުމަށް ހިއްކާ ސަރަހައްދުގައި 50 ފްލެޓު އެޅުމެވެ. އަދި ހިއްކި ސަރަހައްދަށް އިންޖީނުގެ ބަދަލު ކުރުމާއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް އެޅުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމެކެވެ.

ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމަށްފަހު، ބިންގަނޑު ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. - ފޮޓޯ: ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް

ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް ދައުލަތުގެ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 11 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމަނާފައި ވެ އެވެ. ކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ ކުރިން ށ. ފުނަދު އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކީ ވެސް މަހާޖައްރާފު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.