ޚަބަރު / ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް މެނިފެސްޓޯގައި އޮންނާނީ ބޯހިޔާވަހިކަން: ފައިސަލް

ތޮއްޑޫގައި ފައިސަލް މިރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ފުޅާ ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ މެނިފެސްޓޯގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދީފައި އޮންނާނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އއ. ތޮއްޑު އަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، އެބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭނީ އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ކަމަށެވެ.

"ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގެ މެނިފެސްޓޯ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުން،" ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގައި 80 ޕޮއިންޓުން ފްލެޓް ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް އެއް ފަރާތަކަށް ޖައްސާލާފައި ރައްޓެހި މީހާ އަށް 40 ޕޮއިންޓު ލިބުނީމާ ފްލެޓު ލިބޭ ގޮތަކަށް ނޫން ކަންތައް ކުރާނީ."

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުން އަންނަ ތޮއްޑޫގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމުގައި ނުކުޅަދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މިކަމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ހޭދަތަކެއް، ގާތަކަށް ވެސް، ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަމުން ނުދޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީ ކިޔާ ތަނަކަށް ވަންނަ ފައިސާ ވެގެންދާނީ ގެއަކަށް ވައްދާ ފައިސާ އަކަށް ނޫން. ދިވެހި ބައިތުލްމާލަށް ވަންނަ ކޮންމެ ފައިސާއެއް ވެގެން ދާނީ ދިވެހިންގެ ތަރައްގީ އަށް ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ ކަމުގައި،" ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ގެންދަވާ ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފާ އެކު ކަންތައް ކުރުމަށް ވެސް ފައިސަލް ވަނީ މިރޭ ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

"އަދުލުވެރިކަން މަތީ އަދި އަދުލުވެރިކަމާ އެކު، އަޅުގަނޑުމެން މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ. އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެހައި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ. އެއީކީ ޗޮއިސްއެއް ނޫން. އެއީ ވެރިއަކަށް ހުންނަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެއް،" ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ހަސަން ލަތީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އޭނާ ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ފުޅާ ކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލަށް ބާރުތަކެއް ދޭނެ ކަމަށް .

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހޫނު ތަރުހީބެއް ލިބުނު މި ޖަލްސާގައި، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވަނީ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ގެންނާނެ ބައެއް ބަދަލުތައް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރެއްގައި ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމުގެ ހުރިހާ ޕްލޭނެއް ހަދާނީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"މިހާރު ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދާ ގޮތަށް ޓުއަރިޒަމް ޕްލޭން ހަދާނީ ވެސް ކައުންސިލުން،" ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

26 ކޮމެންޓް, 55 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 55%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 45%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޕޮކަންޑިމޭން

18 August 2018

އެހެންވެއޭ ރައީސް ޔާމީން އެއޮށް ހުޅުމާލޭގައި ދިހަހާހުން ތިރީސްހާހުން ފްލެޓް އަޅާ ނިންމަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

‫އަސް

18 August 2018

‫އާ ވާހަކައެއް ދައްކަން އުޅެބަލަ.ދެއްކޭކައްވެސް ނެއް ދޯ ދެރަ

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ ނާޒިމް

18 August 2018

އަޅޭ ހާދަ ވިސްނުން ތޫނު ބޭފުޅެކޭ! ހަމަ ހުރެފަ އެ ވިދާޅުވީޔޭ، އެހެން އެއްވެސް ދިވެއްސަކައް ނުވިސްނުނު ކަމެއް! މަ ހަމަ މިހިރީ ސޮނި ވެއްޓިފަ! އާދޭސް ކޮއްފަ މި ބުނަނީ، މިބޭފުޅާ އަރިހުގަ އަހާލަ ދެއްވަބަލަ، އަހަރުމެންގެ ނެޝަނަލަ ޔުނިވަރސިޓީގައި ދެތިން މާއްދާ ކިޔަވާދެއްވާ ލެކްޗަރ ކޮއްދެވިދާނެތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ސިފާޒް ޖޯޜޭ

18 August 2018

ބައްލަވާ ވޯޓާއި ކައިރިކޮށް އެންމެން ވެސް އުޅޭގޮތް ތިއީ.. ދުލުގަ ކަށްޓެއް ނެތީމަ ކޮންމެ ވާހަކަ އެއް ވެސް ދެއްކިދާނެ... ސޯޝަލް ހައުސިންގ އަކީ ބޭރު ގައުމުތަކުން ލުއި ލޯން ނަގައިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ސައުގުވެރިކަމެއް ނުހުންނާނެ. އެއީ މާބޮޑު ފައިދާ އެއް ލިބޭ ކަމެއް ނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝާނާ

18 August 2018

ސިޔާސީ ދެކޮޅުވެރިކަމުގައި ދައްކާ ވާހަކައެއް ނޫނީ އަޑުނީވޭ.... ފުލެޓް އަޅާނެ ގޮތާއި އެކަމަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް ކިޔައިދެއްވާ.... ހުސް ވައުދުތަކެއް އެންމެނަށް ވެސް ކުރެވިދާނެ... ތިއައީ އެންމެ އާދައިގެ މީހަކަށް ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ޔަގީން2018

18 August 2018

އެއްވެސް ކަހަލަ ހަމައެއް ހުދޫދެއް ބަރުދަނެއް ނެތް މެނިފެސްޓޯތަކެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ޔގީން

18 August 2018

ރައީސް ޔާމީން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކޮށްދެވާނެ.. ތިކޯލިޝަންގެ ނެތް އެއްވެސް ސިޔާސަތެއް..

The name is already taken The name is available. Register?

އީވަގު ނަސީމްް

18 August 2018

އެހެންތަ؟ މިހުރިހާ ވާހަކައެއް ދެއްކުމުގެ ކުރިން ދެއްކީ 2 އަހަރަށްފަހު ވެރިކަން އަންނިއާ ހަވާލުކުރާ ވާހަކަ. އެހެންކަމުން މެނިފެސްޓޯގަ އެންމެ މުހިންމުކަމަކަށް ލިޔެވިފަ އޮތީ ދެއަހަރަށްފަހު ފައިސަލްމެން އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭނެ ވާހަކަ. ބޯހިޔާވަހިކަން ދެވުނަސް ނުދެވުނަސް، އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން މަޖުބޫރުވާނެ. އޮޅުވާލަން ނޫޅޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

މޫސަ123

18 August 2018

ފައިސަލް އަށް އަދި މިހާތަނަށް ތިޔަފަދަކަމަކަށް ހަމަގައިމުވެސް އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ހެދިފައި ނުވާއިރު ތާއީދު ހޯދަން ކޮންހާ ދޮގުތަކެއް ތިހަދަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ރެޓޭ

18 August 2018

ބަލަ ގުރޭޑް 1 ގަ އުޅޭ ކުއްޖާއަށްވެސް އެބައެނގޭ އެކުއްޖާ އުޅޭ ކޮޓަރީގަ 10، 12 މީހުން އުޅޭތީ އެންމެ ބޭނުންވަނީ ފަސޭހައިން އުޅުވޭނެ ތަނެެއްކަން، ބޭނުންވަނީ ރައްޔަތުންނަށް އެނގެން ކަލޭމެންގެ ސަރުކާރުގަ އަހަރަކު އަޅައިދެވޭނީ ކިތައް ގެ ތޯ؟ ނުވަތަ ކިތައް ފުލެޓް ތޯ؟ ކޮންތަންތަނުގަތޯ ގެ ނުވަތަ ފުލެޓް އަޅަނީ؟ ފައިސާ ހޯދާނީ ކިހިނަކުންތޯ؟ ޗަިނާއިންތޯ؟ ރައްޓެހި ޔޫރަޕުންތޯ؟ ނަމަނަމަ ހަނދާން ކުރާތި ޔޫރަޕު މީހުން އެންމެ ޑޮލަރެއްވެސް ނުދޭނެ! އެކަމަކު ޑިމޮކްރަސީ ކިޔާއެއްޗެއް އެމީހުން ބޭނުން ގޮތަކަށް އަނބުރަން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރާނެ! ލަންކާ މީ އެންމެފަހުން މި މިސާލު ފެންނަ ގައުމު!

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454