ވޯޓު އޮޅުވާލަން ވިސްނާނެ ކަމެއް ނެތް: ރައީސް ޔާމީން

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ތަފާތު ގޮތަކަށް ނުވަތަ އޮޅުވައިލަން ނުވިސްނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.


ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ގާއިމްކުރި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ އިހްލާސްތެރިކަން އޮންނަންވީ އަންނަ މަހު ނަގާ ވޯޓަކީ މާތް ﷲގެ މަގުގައި ދޭ ވޯޓަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ގައުމިއްޔަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށާއި ދިވެހި އުސޫލުތަކާއި އަނިޔާވެރިކަން ފިލުވައިލަން ދޭ ވޯޓަކަށް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ވޯޓު ތަފާތު ގޮތަކަށް ލާން ވިސްނާނެ ކަމެއް ނެތް. އޮޅުވާލަން ވިސްނާނެ ކަމެއް ނެތް. ވޯޓަކީ ވޯޓުލީމަ، ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންނާ އެނބުރި ބައްދަލު ކުރަން އަންނާނެ، އެ ދުވަހު ނުކޮށްފި ނަމަ، ތިން އަހަރު ފަހުން އަންނާނެ. ތިން އަހަރު ފަހުން ބައްދަލުވާ އިރު، އިންތިހާބު ކުރާ މީހާ ގެއަށް ވެސް ދާ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އެބަހުރި،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ރ. ހުޅުދުއްފާރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވަނީ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އެގޮތަށް ވިދާޅުވި އިރު، ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން މީހަކު ފިންގަ ޕްރިންޓު ޖަހައިގެން 1،892 ރީ- ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޮތީ ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. އެ ހުރިހާ ފޯމެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެ ފޯމްތައް ހުށަހެޅީ ކޮން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަމެއް އެ ކޮމިޝަނުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގައި މިހާ ދިގު މުއްދަތެއް ނެގީ، ރިޔާސީ އިންިތިޚާބުގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަރުހަލާ އޮޅުވާލުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ. ދައުވާ ކުރަން ނިންމި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފޯމުތައް ހުށަހެޅި މީހުންނާއި ހެކިވެރިން ހިމެނެ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވޯޓަކީ އަމާނާތެކެވެ. އެހެންވެ، ރައްޔިތުން އެކަން ކުރަން ވާނީ އިހްލާސްތެރިކަމާއެކުގައި ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، 2013 ގެ ކުރިން ތަރައްގީން ރައްޔިތުން މަހްރޫމް ވެގެން ދިޔައިރު، ދިވެހިން ގަބޫލުކޮށްގެން ތިބި ހުރިހާ ސިފަތައް ވެސް އޮޔާ ދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ގަބޫލު ކޮށްގެން ތިބި ހުރިހާ ކަމަކަށް ގޮންޖެހި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ބަނަ ދުވަސްތަކެއް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެ ފިލާވަޅު އިޔާދަ ނުކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ހުޅުދުއްފާރުގައި މި ސަރުކާރުން 71 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގި ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ ރަށަށް އިތުރަށް އެހީވާން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، އެ ފުރުސަތު އޮތީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެގެން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެކެވެ. ރަށްރަށުން ފެންނަ ކަންކަމަކީ ރައްޔިތުން ދުވަހަކު ވެސް އުންމީދު ކުރި ކަންކަން ނޫން ކަމަށާއި ގާނޫނުއަސާސީގައި މި ވާހަކަތައް ހުރި ނަމަވެސް، ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކަށް ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މީގެ ކުރިން، ކަންކަން ކޮށްދެވުނު ނަމަ، އަޅުގަނޑު އައިސް މާގިނަ ކަމެއް ކުރާކަށް ނޯންނާނެ،" ބައެއް ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.