ޚަބަރު / އިބްރާހިމް ހޫދު، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޓްރެޓެޖިސްޓް

ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ ނަޒަރުގައި މަގުސަދު ހާސިލެއް ނުވޭ، ސަރުކާރުން ބުނަނީ މާލީ ބަޔާން ފުރިހަމަ ކުރާނެ ކަމަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާން ހޫދު މަޝްވަރާއެއްގައި: ސަރުކާރުގެ އިސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާންތައް ކުރިމަގުގައި ރަނގަޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހޫދު ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި ވަޒީރުން އަދި ރައީސް އޮފީހުގައި ތިއްބަވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމު ކުރަން އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު، އަދިވެސް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން އާންމު ކުރުމުގެ ރިޔާސީ ވައުދާ އެއްގޮތަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި މިނިސްޓަރުން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާންތައް ރޭ ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އަދި، ސިޔާސީ އެހެން މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާންތައް ވެސް ކުރިމަގުގައި ހާމަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

Raees aai naibu raees maalee bayaan haama kuravvaifi

Raees aai naibu raees maalee bayaan haama kuravvaifi

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސްގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަ ކުރުން.

މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން އާންމު ކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ވެރިންގެ އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ލިބޭ ބާރަކަށް ވާތީ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެ ނިންމެވުމަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ. އެކަމަކު، އެއީ ހަމައެކަނި ނަމަކަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔުން ވެސް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ.

ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއަޅާ، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު އައިމަން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ރޭ ހާމަކުރީ ފުރިހަމަ ނުވާ މާލީ ބަޔާންތަކެއް ކަމަށެވެ. އެ ބަޔާންތަކުގައި ހުރީ ސައްހަކަން ޔަގީން ކުރެވޭ އަދަދުތަކަކަށް ނުވުމަކީ ވެސް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް އައިމަން ވިދާޅުވި އެވެ.

"މާލީ ބަޔާންތައް އެއީ ތެދުކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ޖެހޭ. ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ކަށަވަރު ކުރަން ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކާ ހަވާލުކުރަން ޖެހޭ. އެ ވެދާނެ އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވެސް،" އައިމަން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އާއިލާ އާއި އަނބިދަރިންގެ ނަމުގައި އަގު ބޮޑެތި މުދާ ނުވަތަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް ވާއިރު، އެ މައުލޫމާތު ވެސް ހާމަކުރައްވަން ޖެހޭނެ އެވެ. އަދި އެއީ އާއްމުކޮށް ހާމަ ނުކުރެވޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ނަމަ ދައުލަތުގެ އިދާރާ އަކާ ހިއްސާކޮށް، އެކަށީގެންވާ ތަނަވަސްކަން ޔަގީން ވާނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ ކަމަށް އައިމަން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ އިސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން މިހާރު ހާމަކުރައްވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ މަގުސަދު ހާސިލް ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އައިމަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސްގެ ތަރުޖަމާން ހޫދު ވިދާޅުވީ މިއީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަކަށް ވާތީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެ ކަންކަން ކުރިމަގުގައި އިސްލާހުކޮށް، ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މާލީ ބަޔާނުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހާމަކުރާ މާލީ ބަޔާނުގެ ސައްހަ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޫދު ވިދާޅުވީ، އެއީ އެ ބޭފުޅެއްގެ ސޮޔާއި އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާ ފޯމެއްގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތުތައް ކަމަށެވެ. މައްސަލައެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެ ފޯމުތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ކަންކަން ބެލޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ: ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާންތައް ހާމަކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

"ތެދު ދޮގު ބެލޭނެ ގޮތަށް ހުރީ. މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ އެ ފޯމު ރިފަރެންސަކަށް ބަލައި، އެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ދެއްވީ ސައްހަ މައުލޫމާތު ކަމަށް ސޮއިކޮށް ފިންގަޕްރިންޓް ޖަހާފައިވޭ ފޯމުގައި،" ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޓްރެޓެޖިސްޓުގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވާ ހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި ވަޒީރުން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ސިޔާސީ އިސްވެރިންގެ މާލީ ބަޔާންތައް ހޯއްދަވާފައި ވަނީ އެބޭފުޅުންގެ އާއިލީ މެމްބަރުންގެ ވެސް މައުލޫމާތުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. އެކަމަކު، އެ މައުލޫމާތުތައް ހާމަ ނުކުރެވެނީ ގާނޫނީ ބައެއް މައްސަލަތައް ހުރުމުން ކަމަށް ހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަންކަން ހައްލު ކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި ވަޒީރުން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ސިޔާސީ އިސްވެރިންގެ މާލީ ބަޔާންތައް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހާމަކުރަން ނިންމަވާފައިވާއިރު، މިހާރު ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތައް އިސްލާހުކޮށް، ފުރިހަމަ ކުރާނެ ކަމަށް ހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާ މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

38 ކޮމެންޓް, 62 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 92%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 8%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޢަދީބު

12 January 2019

މަގުސަދު ހާސިލް ނުވިޔަސް ހޫދުމެން ބަރާބަރައް މުސާރަނަގާ، ހަވާލު ކުރާ ކަންކަން ބަރާބަރައް ނުނިންމެންޏާ، ގާބިލެއް ނޫން ވަޒީފާއަކައް އަވަހައް، އިސްތިއުފާ ދެއްވާ ރައްޔިނުން ގެ ޓެކުސް ފައިސާ އިސްރާފު ނުކުރޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ގޮން

12 January 2019

ކުރީސަރުކާރުގެ އެމްޑީންނަށް އައި ތަނަވަސް ކަމަކީ ކިހިނެއް ލިބުނު ފައިސާ ތޯ ބަލަން ޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދިސްވޭއޭ

12 January 2019

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ ރުހޭތޯ ނުރުހޭތޯ އެއް ނޫން ބަލަން ޖެހޭނީ ބަލަން ޖެހޭނީ ނެރެފައިވާ މާލީ ބަޔާން ތަކަކީ އިންސާނުންގެ ބުއްދި އަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ބަޔާން ތަކެއް ތޯ މިގޮތުން ބަލާއިރު އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިހާރު ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް އިން ވެރިފައި ކޮށްގެން ނެރެފައިވާ މާލީ ބަޔާން ތަކަކީ އެއީ އިންސާނުންގެ ބުއްދި އަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތި ބަޔާން ތަކެއް ކަމަށްވާތީވެ އޭގެ ރިވިޝަން އެއް އެބަޖެހޭ ނިކުންނަން ބުއްދި އަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ އުސޫލުން...

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދު

12 January 2019

އަިޖީއެމްއެޗް އާސަންދަ ޕޯޓަލް މައްސަލަ ޖެހިފަ މިއަދު ހެނދުނު 7.00 އިން ފެށިގެން. މިކަމައް ހައްލެއް ބޭނުން

The name is already taken The name is available. Register?

ހައުކަމް

12 January 2019

މާލީ ބަޔާން ރަނގަޅު ކުރާނޭ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނި ނަމަވެސް އެރަނގަޅު ކުރާނީ ކިހިނެއްތޭ އެކަން ޖެހޭނެއޭ ސާފުކޮށްދޭން މިނިސްޓަރުންގެ މާލީ ބަޔާން ނެރޭއިރު ނެރެން ޖެހޭނީ ބުއްދި ގަބޫލުކުރެވޭނެ އުސޫލުން ސެންސް މޭކް ކުރާ ގޮތަށް މިހާރު ނެރެފައިވާ މާލީ ބަޔާން ތަކަކީ އެއީ އަމާބުނީތީ ފަރަށް ދާ އުސޫލުން ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ މެން އަވަސް އަރުވާލައިގެން ނަމަކަށް ކަމެއް ކޮށްފައި އޮތީއޭ ފުރަތަމަ ގައިޑްލައިނެއް ކަނޑައަޅާ ޕޮލިސީ އެއްގެ ގޮތުން...

The name is already taken The name is available. Register?

ޙުދާ

12 January 2019

ސަބްރާ ހާދަ މުއްސަންޖޭ

The name is already taken The name is available. Register?

.މާލީ ބަޔާން

12 January 2019

.ތީ ދެން ވަރަށް ތެދުވެރި ވީބާ؟ ބުނި އެއްޗެއްގެ އަޑު އިވޭނީ ތިކަން ވާނީ ހަމަ މަލިކު މީހުންގެ ލަވައަށް ، .ވަޅުގާ އޮންނަ ބޮއް ފެންބޯވަރެއް ނޭގޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީނަސީރު

11 January 2019

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ފައިސާ ވަންނަގޮތާ ހަރަދު ކުރާ ގޮތާ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މުއައްޒަފުންގެ މާލީ ބަޔާން ކީއްވެތޯ ހުށަނާޅަނީ! ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އަކީ ކޮރަޕްޝަނަށްވުރެ އިސްލާމީ މުޖުތަމުއު ތަކުގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފައްދަން އުޅޭ ބައެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އަޙްއަލީނަސީރު

11 January 2019

އަހް ތިބުނީ ހެޔޮކޮން. ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ މާލީ ބަޔާން ކޮން އިރަކުން ހާމަ ކުރަނީ؟ ފިތުނަ ވެރި ވާހަކަ ދައްކަން ކަލޭމެންތިބޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ނާރިނގު

13 January 2019

ޢެމީހުންގެ ވެބްސައިޓުގަ އެބައޮތް ހާމަކޮށްފަ

The name is already taken The name is available. Register?

ބިލްކަން

11 January 2019

އަނބިދަރިންގެވެސް ހާމަކުރަންޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކައްމަތިން

11 January 2019

ޙަގީގި ވަގުން ތަޙްގީގު ތަކާ ކޯޓްތަކަށް ފިލަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454