ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އޭޕްރީލް އިން ފެށިގެން އާސަންދަ ލިބޭނެ: ރައީސް

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލިބެން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސް، މިހެން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު މިއަދު އެ ގައުމަށް ފެއްޓެވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގަ އެވެ.

"ތިޔަ ބޭފުޅުން މި ގައުމުގައި އުޅޭ އިރު މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އުއްމީދު ކުރާނީ އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަށް. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އެޕްރީލް 1 ގައި އެކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ،" ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ބައިވެރިވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކޮލަމްބޯގައި މިއަދު ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:މިހާރު

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ލަންކާގެ އިތުރުން އަވައްޓެރި އެހެން ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވެސް، އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ހަމަޖެއްސުމަށް، އެ ގައުމުތަކުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހަރު ވެސް، އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންން ސްޓޫޑެންޓް ލޯނާ ގުޅިގެން އެދުނު ފަދައިން، އެކަމުގައި އުފުލަން ޖެހޭ ބުރަ ލުއި ކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ އެންމެ އިސް އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސިޔާދަތު ހިމާޔަތްކޮށް ގައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތިޔަ ބޭފުޅުންނަކީ މި ގައުމުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރައްވާނެ މަންދޫބުން. އެހެންވީމާ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އުޅުއްވުން ބަހައްޓަން ވާންވާނީ ދެ ގައުމުގެ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ގޮތަށް. މިފަަދަ ހުޅުވިފައިވާ މުޖްތަމައެއްގައި އުޅޭ އިރު އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެގެން ނުދާނެ ދިވެހިވަންތަ ސިފަތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވަންވާނެ. ދިވެހިންގެ ރީތި އަޚުލާގީ ސިފަތައް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ވާނެ،" ސްރީ ލަންކާގައި 12 ވަރަކަށް ހާސް ދިވެހިން ދިރިއުޅޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކޮލަމްބޯގައި މިއަދު ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:މިހާރު

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް މިހާރު ތިން ޕަސެންޓަށް ކުޑަކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތު ވެސް ކުރިއަށް ވުރެ 25 ޕަސެންޓް އިތުރު ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަދި މިހާރު ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ހަމަ މި ފަސޭހަތައް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބިގެން ދާނެ. ސަރުކާރުން މި ހޯދައިދިން ލުއި ފަސޭހައިގެ ބޭނުން، ހުރިހާ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ވެސް ޒިންމާދާރުކަމާ އެކީގައި ހިފުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް،" މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސްރީ ލަންކާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް އެ ގައުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، ލަންކާ އަކީ ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރެސީގެ ރޫހު ދިރުވައި އާލާކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ހިއްސާދާރެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތީ ވަރަށް އެކުވެރި އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ގުޅުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮލަމްބޯގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ މުޚާތަބް ކުރައްވާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް

"...ރާއްޖެ އަށް ފުރިހަމަ ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގައި، އެއީ މީގެ 53 އަހަރު ކުރިން، ދިވެހީންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދިނީވެސް ސްރީ ލަންކާ އިން،" ރާއްޖެ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު އޮތް ގާތްގުޅުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ރާއްޖެ އާއި ލަންކާގެ ގުޅުން ބަދަހިވަމުން އައި ގޮތް ތާރީޚީ ގޮތުން ވެސް ދިވެހިންނަށް ހަނދާން ކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ.

"ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ދިވެހި ދައުލަތް ތަމްސީލު ކުރާނެ ރަސްމީ އޮފީހެއް، އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވީ ވެސް ސްރީ ލަންކާ ގައި. އެއީ މީގެ 113 އަހަރު ކުރިން 1906 ވަނަ އަހަރު. ނަވާރަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް ގައި ރާއްޖެ އަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބުމާ އެކު، އެ އަހަރުގެ ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހު، ސްރީ ލަންކާ އިން ރާއްޖެއާ އެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމް ކުރި. ހަމަ އެ ދުވަހު، ކޮޅުނބުގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ ވެސް ހުޅުވިގެން ދިޔަ،" ދެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ ގުޅުމުގެ ތާރީޚު އާ ކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އޭރު ވެސް އޮތީ އެހާ ގާތް ގޮތަކަށް. ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ތައުލީމު ފެތުރުމުގައި، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، އިނގިރޭސި މީޑިއަމަށް ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމު ބައްޓަން ކުރުމުގައި، ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރުން ވެދިން އެހީތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ."

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭ ގައި މަލްޓި ޕާޓީ ޑިމޮކްރެސީ ގާއިމް ކުރުމަށް، ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ދިވެހިންގެ ބަޔަކު ހަށިފޮޅާލާފައި ނުކުތް ކަމަށާއި އެ ފަހަރު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެ، އޭރުގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް މަޖުބޫރުވީ ގާދޫކޮލުން ބޭރުވާން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފަހަރު ވެސް، ދިވެހިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބުނު އައްސޭރި އަކީ ސްރީ ލަންކާކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެ އިޝާރާތް ކުރައްވަނީ ރާއްޖެ އަށް ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުނު ދުވަސްވަރަށެވެ. ރާއްޖޭގައި އޭރު އެ ފުރުސަތު ނެތުމުން އެމްޑީޕީ ނުރަސްމީކޮށް ވުޖޫދަށް ގެނައީ ސްރީ ލަންކާގަ އެވެ.

ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ކޮލަމްބޯގައި މިއަދު ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:މިހާރު

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ތެދުވި، ވަރަށް ގިނަ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ކުރީގެ ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހުނެވެ. އެހެންވެ، ރާއްޖޭގައި އޮތް ހުދުމުހުތާރު އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް، ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމުގައި، ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ވެފައި ވަނީ އަގުނުކުރެވޭހާ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންކަމުން، މި ފުރުސަތުގައި، ސްރީ ލަންކާގެ ސަރުކާރާއި ސްރީ ލަންކާގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް، އަދި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް، ނުހަނު އިހުލާސްތެރިކަމާ އެކު އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ވަނީ ކޮލަމްބޯގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ފޮޓޯ ނެންގެވުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރައްވައިފަ އެވެ.