މަސްވެރިންނަށް އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުލިބުނީ ޝައިނީ ގޮތް ދޫނުކުރުމުން: ތޯރިގް

މިދިޔަ ފަސް އަހަރު މަސްވެރިންނަށް އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުލިބުނީ ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ ގޮތް ދޫ ނުކުރެއްވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ޝައިނީ އަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި "ކަންނެލި ޖަގަހަތައް" ގާއިމުކުރަން ގޮވާލައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ތޯރިގް ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ލިބޭ ނަފާ އިން ލައްކައެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނައިރު، މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް 15،000-25،000 ދިވެހިން އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ނުކުންނަ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުތަކުން ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި މަސްވެރިން ވާ ވެއްދުމުގެ ބަދަލުގައި ރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ނަމަ، އޭގެ ނަތީޖާ ފެންނާނެ ކަމަށް ތޯރިގް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ލޭނުގެ މަސްވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަތައް ހުއްޓާލާފައި ވާތީ އެކަމާ އުފާކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަކުވާއަކަށް ވެފައި އޮތީ މަސް ގަނެ، އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން އޭރުގައި ހުރި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރާ ގުޅުން އޮތް ކުންފުނިތަކުން މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި ބޯޓުތަކުން ލޭނު އަޅައި ލޭނު އަޅާ ބޯޓުތަކުގެ މަސްތައް ހަމައެކަނި އެ ކުންފުނިތަކަށް ކިރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ އާންމު މަސްވެރިން ތިބެން ޖެހެނީ ކިއޫގައި. ދެ ދުވަސް، ތިން ދުވަސް ވަންދެން،" ޝައިނީ މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި އިރު ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރެއްވި ތޯރިގް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު، އަޅުގަނޑުމެން މަސްވެރިންގެ ހައްގުގައި ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުލިބުމުގައި އޭރުގެ ގޮތް ދޫ ނުކުރާ މިނިސްޓަރެއް ހުރުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔަ ކަންތައްތައް،"

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ހުރި ދަތިތައް ހައްލު ނުވުމުގެ ޒިންމާ ޝައިނީ ނަންގަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ބޮޑު ކަންނެލި އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި މިނިސްޓަރާ ދެމެދު "ޖާއިޒު ނޫން" ގުޅުންތަކެއް އޮންނަ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސްވެރިން ދެކޭ ކަމަށް ތޯރިގް ކުރިން ވިދާޅުވި އެވެ.

ތޯރިގް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިފްކޯ އަޑި އަޅާލައިގެން ދިޔަ އިރު، އެ ކުންފުންޏަކީ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެއްގެ ތެރެއިން އުފަންވެގެން ދިޔަ ކުންފުންޏެކެވެ. އަދި މިހާރު ބެލި ކަމުގައިވިޔަސް، މިފްކޯގެ ދަރަނި 500 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ވެސް ތޯރިގް ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގއ. ކޫއްޑޫ އާއި ޅ. ފެލިވަރުގައި ހުންނަ މަސް ފެކްޓަރީތައް ތަރައްގީކުރުމަށް އެތައް ފައިސާއެއް ހަރަދު ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށާއި މިފްކޯ ވެފައި އޮތީ ދައުލަތުން ހަރަދު ކުރަން ޖެހޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ތޯރިގް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި ގަރާރުތަކަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ ތޯރިގް ވަނީ މަޖިލިހުން ފެންނަނީ މިހާރު އޮތް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަން ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ފުރިހަމަ ނުކުރެއްވޭނެ ވައުދުތައް މަޖިލިހަށް ގަރާރުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައްޔިތުންނަށް ނުވާ ވަރުގެ ކަންކަން ރައީސް ވައުދުފުޅުވީ ކަމުގައި ގަބޫލުކުރުވައި މިއަދުގެ ރައީސަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ ރައީސެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރުމަށް މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް ފާޅުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ފެންނަނީ،" ތޯރިގް ވިދާޅުވި އެވެ.

ތޯރިގް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާ ވަރުން ދާ ނަމަ، ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރެއް ތެރޭގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަލާމަތަށް ނުކުންނަވާނީ އެމްޑީޕީ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތެކެވެ.