"ބަޣާވާތުގެ ކާމިޔާބީ" ފާހަގަކުރި ކަމަށް ބުނެ މަލީހު ހޫނުފެނަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން 2012 ވަނަ އަހަރު ވެއްޓުނުތާ މިއަދަށް އަށް އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ހިތްދަތި ހަނދާންތައް އާކުރަމުން ދަނިކޮށް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.


ގައުމީ ސަލާމުގެ ވީޑިއޯއަކާ އެކު މަލީހު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީނާއި މިނިވަންކަމާއި ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތަކަށް ބުރޫ އަރާ ކޮންމެ ފަހަރަަކު އެކަން ދިފާއުކުރައްވަން ނުކުންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އެއަށް ފަހު އޭނާ ޖައްސަވާފައި ވަނީ މިއަދުގެ ތާރީހެވެ. އެހެންވީމާ އެ އިޝާރާތް ކުރެއްވީ މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ފެބްރުއަރީ 7، 2012 ގައި ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ނުކުންނެވި ނުކުންނެވުމަށް ކަަމަށް މީހުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

"އިސްލާމްދީނާއި މިގައުުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުމާއި އަދުލު އިންސާފާއި ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ހަމަހަމަ ތަރައްގީއާއި ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަމާއި ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތަކަށް ބުރޫއަރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަން ދިފާއުކުރަން ނުކުންނާނަން،" ޓްވީޓްގައި މަލީހު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަލީހުގެ ޓްވީޓާ މެދު އެންމެ ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރެއްވި އެއް ބޭފުޅަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒްް ފަހުމީ އެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ޓެގް ކުރައްވައި އިންތި ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ސުވާލުކުރެއްވީ މަލީހުގެ ޓްވީޓަކީ އެމްޑީޕީން އޭނާ އަށް ރައްދު ދިނުމަށް ދެއްވާފައިވާ ދައުވަތެއް ކަމަށް ބަލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަންވީތޯ އެވެ.

"ސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކު މިގޮތަށް ބަޣާވާތް ސެލެބްރޭޓް ކުރައްވާފައި ވުމުން، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްދު ދިނުމަށް އެރުވިފައިވާ ދައުވަތެއް ކަމަށް ބަލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަންވީތޯ؟" ޓްވީޓްގައި އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާގެ ޓްވީޓަށް އެމްޑީޕީގެ އާއްމު މެމްބަރުން ދިން ޖަވާބުތަކުގައި މަލީހާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައި ވެ އެވެ. ގިނަ މީހުން ގޮވާލާފައި ވަނީ މަލީހު ސަރުކާރުން ބޭރުކުރުމަށެވެ.

"އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި، މަގާމުން ބޭރުކުރޭ، އެއްވެސް ކޯލިޝަނެއް ނޯންނާނެ،" އެކަކު ބުނެފައި ވެ އެވެ.

އިންތިގެ ޓްވީޓް

ޖަވާބުދިން ބައެއް މީހުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެސް ފާޑުކި އެވެ. އެގޮތުން ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ ރައީސް ހުންނަވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވާހާ ގޮތެއް ހައްދަވައިގެން ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކާއި އާންމުންގެ ބަޔަކު ނުކުމެ އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވައި ހިންގި ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ނަޝީދުގެ އިސްތިއުފާއާ އެކު، ދެން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބުގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ވަހީދެވެ.

"ފެބްރުއަރީ 7" އެއީ އޭރުގެ އިދިކޮޅުން ނަޝީދުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބަޣާވާތް ކުރި ދުވަސް ކަމަށް އެމްޑީޕީ އާއި ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން ގަބޫލުކުރިޔަސް އެ ވިސްނުމާ ދެކޮޅު މީހުން ދެކޭގޮތުގައި އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ނަސްރު ލިބުނު ދުވަހެކެވެ. އަދި ވަހީދުގެ ސަރުކާރުން ހިންގި އިންކުއަރީ އަކަށް ފަހު އެއީ ބަޣާވާތެއް ނޫން ކަމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.