ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރިއަސް، އިދިކޮޅުން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން: އަބްދުއްރަހީމް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ލީޑަޝިޕަށް ބިރު ދެއްކި ނަމަވެސް ކޯލިޝަންގެ ހަރަކާތްތައް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ލީޑް ކުރައްވާ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ބައެއް މީހުން މާސްކު ނާޅައި އަދި ގައިދުރުކަމުގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް އިދިކޮޅުން އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް، ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު މާދަމާ ރޭ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން މިރޭ ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. މި ކަމާ ގުޅިގެން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅެން ޝުޖާއު ފަސްޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއް

"ވީޕީ ޝުޖާ އަކީ ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ފަހުރުވެރި ދަރިއެއް! ފަހަކަށް ނުޖެހޭނެ. މިއީ ބަދަހި ޓީމެއް. ދިވެހި ގައުމީ ޓީމެއް،" ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޝުޖާއުގެ ދިފާއުގައި އަބްދުއްރަހީމް ކުރެއްވި ޓްވިޓެއްގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރަން އެ ބޭފުޅުން ނުކުންނެވީ މި ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން އެނގިވަޑައިގެން ތިއްބަވައިގެންނެވެ.

"ނުހައްގުން ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމާއި ހުކުމް ވެސް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން. މިއީ ދިވެހި ލޭ ހިނގާ ދިވެހި ދަރިން،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ކިތަންމެ ބިރެއް ދެއްކިޔަސް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަޝިޕާއި ކައުންސިލް އަދި އާންމު މެމްބަރަކު ވެސް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖެ ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް" ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސައިކަލް ބުރުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ތިބީ މާސްކު ނާޅަ އެވެ. އަދި ގައިދުރުކުރުމުގެ އުސޫލްތަކަށް ވެސް އަމަލެއް ނުކުރެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް މުޒާހަރާގެ ހަރަކާތްތައް އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

އިދިކޮޅުން އިއްޔެ ހިންގި ބޮޑު ހަރަކާތައް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެސް ފާޑުވިދާޅުވެފައިވާތީ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ބުނީ، އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އަސަރު ކުރައްވައިގެން ކަމަށެވެ.

"އެހެން ނޫން ނަމަ އެފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ތަނަކަށް ގައުމުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަޑައިގެން ކަމާ ނުގުޅޭ ވާހަކައެއް ނުދެއްކެވީސް، އެކަމުން ސޯލިހުގެ ހިތަށް އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައި ނެތް ނަމަ. އެހެންވީމާ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައި އެހެރީ،" ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި އެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފާޑުވިދާޅުވީ، މާލޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ބެއްލެވުމަށް އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.