ޚަބަރު / ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު

ވަހީދު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރުމުން ފާޑުވިދާޅުވީ ރައީސަށް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލްބުރާއި އެއްވުމާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ވަހީދު މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރީ އިދިކޮޅުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލް ބުރު ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ހުންނަވައި މާސްކް ނާޅުއްވައި ވާހަކަ ދެއްކެވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މާލޭގައި ބޭރުގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުމަކީ މިހާރު މަޖުބޫރު ކަމެކެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 15 ވަރަކަށް މިނެޓް ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި ހޭދަކުރެއްވުމަށް ފަހު ނިކުމެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެ ދުވަހުގެ އެއްވުމުގައި އެ މަނިކުފާނު ވާހަކަ ދެއްކެވިލެއް ބާރުކަމުން ބައެއްގެ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން އުފެދިދާނެތީ ވެސް ސުވާލު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. ފުލުހުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާނީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހާޒިރުގައި ކަމަށް ދެންނެވި ކަމަށް ވެސް ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ނުކުންނަވައި ނޫސްވެރިންނާ ވަހީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ފާޑުވިދާޅުވި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާސްކާ ނާޅުއްވައި ހުންނެވުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެޗްޕީއޭ އާއި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ނާންގަނީސް އެމަނިކުފާން މާސްކް އަޅުއްވަން ފެއްޓެވި ކަމަށެވެ. އެ ދުވަހުގެ އެއްވުމުގައި މާސްކް ނެންގެވީ ވާހަކަ ދައްކަވަން ވެގެން އެހެން މީހުންނާ ދުރުގައި ހުންނަވާފައި ކަމަށް ވެސް ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ވާހަކަ ދެއްކިއިރު އަޅުގަނޑު ހުރީ އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި. އިމާރާތުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި. އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެން ތިން ފޫޓް ކައިރީގައި މީހަކު ނެތް. ދެން އެވަގުތު އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކަން ފަސޭހައަކަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު މާސްކް ތިރިކޮށްލީ،" އިދިކޮޅު ލީޑާޝިޕާއެކު ހުންނަވައި ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމާ އަޅުގަނޑާ ސުވާލު ކުރައްވާ ކުރެއްވުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސިޔާސީ ކަމެކޭ. އަޅުގަނޑަކީ ވެސް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކޮށްފައި ހުރި މީހެއް. ދުވަހަކު ވެސް ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްފައެއް ނޯންނާނެ."

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ނުސީދާކޮށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ވަހީދު ވިދާޅުވީ މިފަހުން ފޮތެއް ނެރުއްވައި އެ ފޮތުގައި ސޮއި ކުރައްވަން އިންނެވީ މާސްކް ނާޅުއްވައި ކަމަށެވެ. އަދި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުމަށް އެއާޕޯޓުގައި ވެސް އެތައް ބަޔަކު ގޮވައިގެން ނަޝީދު އުޅުއްވީ މާސްކް ނާޅުއްވައި ކަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެމަނިކުފާން ނުގެނެސް އަޅުގަނޑު ގެނައީމާ އޭގެން ދޭހަވަނީ އެންމެ ކަމެއް. އެއީ އަޅުގަނޑު މިއަދު ސަރުކާރުގެ އޮޕޮޒިޝަންގައި ހުރީމައޭ. އެހެން ނޫނީ އަޅުގަނޑު ނުގެންދާނެ،" ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް އެމަނިކުފާން ހާޒިރުކުރެއްވީ މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން ކަމަށާއި އެ ދުވަހު ވެސް ހާޒިރު ކުރީ "ވާހަކަ ދައްކާތީ" ކަމަށެވެ. މިހާރު އަނެއްކާ ރާއްޖެ 20 އަހަރު ފަހަތަށް ދިޔައީތޯ ވަހީދު ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ޑިމޮކުރަސީއަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބޭކާރުވީތޯ؟ މިސަރުކާރުން އަނެއްކާ ވެސް ހުދު މުހުތާރު ވެރިކަން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ގެނައީތޯ؟ އެހެންވީމައި ކަންކަން ނުކުރެވުނީމައި. ނާގާބިލް ވީމައި ދެން އެކަން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ނަޒަރު އެހެން ދިމާލަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަންތައްތަކެއް،" ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

Balimadukamugai idhikolhun evvun beynvumun Raees faaduvidhaalhuvejje

Balimadukamugai idhikolhun evvun beynvumun Raees faaduvidhaalhuvejje

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

އިދިކޮޅުގެ އެއްވުމަށް ރައީސް ފާޑުވިދާޅުވުން

މިއީ މުޒާހަރާ ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތައް "ކެކިއެރީމައި" ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ވެސް ނުކުންނާނެ ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވުމުން އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެ ބަޔަކު ތިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އިހުތިޖާޖު ކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަޓިކް ގައުމެއްގައި ކުރަން ވާނެ ކަމެއް. ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މި ދިމާވި ކޮވިޑްގެ ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރަކަށް މިކަން ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވުނު. ހުރިހާ ފައިސާތަކެއް ހަރަދުކޮށް ނިމުނުއިރުގައި ވެސް މިއޮތީ ކުރިއަށް ވުރެ ގޯސްވެފައި،" ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފެނިގެން އެ ދިޔައީ ކުޑަކުޑަ މަންޒަރެއް ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެއަށްވުރެއް މާބޮޑު މަންޒަރު ދައްކާނެ ކަމަށް ވެސް ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެރޭ ވަނީ ވަހީދުގެ ނަންފުޅު ނުގެންނަވައި، އެކަމަކު އެ މަނިކުފާނަށް އަމާޒުކުރައްވާ ވެސް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވައި ވަހީދު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން ސިޔާސީ ކަންކަން ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެ މަނިކުފާން މިވަގުތު ހުންނެވީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ކަމުން ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވަހީދު ޕޮލިހަށް ހާޒިރު ކުރުމުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑާޝިޕް ހިމެނޭގޮތަށް ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ވެސް ވަނީ ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިން ކައިރިއަށް އެއްވެފަ އެވެ. ފުލުހުން ވަނީ އެއްވި މީހުން އެމްއެމްއޭ ކަންމައްޗާ ހަމައަށް ދުރަށް ޖައްސައިފަ އެވެ.

105 ކޮމެންޓް, 251 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 22%
icon sad icon sad 2%
icon angry icon angry 76%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މ‫ުޙުއްމާ

01 September 2020

އ‫ަދުރޭގެ ދަންތުރައިގަ ޑޮކްޓަރ ވަޙީދު ރަގަޅަށް ޖެހިއްޖެ. ކުރީގެ ރައީސް އަކީ އައްނީގެ އައުވާނުން ފިޔަވައި އހެން އެއްމެންވެސް ވަރަށް އިޙްތިރާމް ކުރި ބޭފުޅެއް. ނަމަވެސް އަދުރޭގެ އަވާގަޖެހިގެން މަނިކުފާގެ ޢިއްޒަތާއި ޤަދަރު ތިޔަވެއްޔާ މޮޑެލެއްވީ ހަމަ އަދުރޭ މަނިކުފާނަށް ހެޔޮއެދޭނެކަމަށް ހީފުޅުބެގެން ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށް ހީއެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އަރުވާލި އާދަނުގެ ސިޔާސީ ހާސަރު

31 August 2020

ޑރ.ވަހީދު ސިޔާސީ ގޮތުން ރައީސް އިބުގެ ހިޔަނި ފުޅާ ޗެލެންޖް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ތިޔަ ބޭފުޅާގެ ސިޔާސީ ވަނަވަރުން ފެންނާކަށް ނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ކިޔުންތެރި7

31 August 2020

ހުރިހާއެއްޗެއް މިވަނީ ކެނޑިފަ ހީވަނީ ކުރަފަތްޖެހިއިރު މާ ބޮޑަށް ކަނޑާލެވިފަހެން މި ހުރީ އެހެންނޫން ނަ މަ ނުކު މެ އުޅޭކަށް ނުކެރޭނެ މިގޮތަކަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ސޯދު

31 August 2020

ކުޑަ ބަނޑޮސް ވިއްކާލި މީހާ އަކަށް މާފެއްނުކުރެވޭނެ، ސޮރީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަންދީ

31 August 2020

މި ފުރަމާލެއަކީ މުޅި ދުނިޔެއައް ބެލިނަމަވެސް އެންމެ ބޮޑައް ތޮއްޖެހިފައިވާ ހަމަ އެކަނި ޤައުމު، މިވަރުވެސް މިވަނީ ﷲގެ ރަޙުމަތާއެކު ބަޔަކު ބުރަ މަސައްކައްތެއް ކުރާތީ އެކަމަކު މިކަމުންވެސް ނާޖާއިޒު ފައިދާނަގަން ވެރިކަމައް ދަހިވެތި ވެފައިވާ ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންތަން މި ފެންނަނީ، އިންޝާﷲ އަޅުގަޑުމެންގެ ސިކުޑި އަކައް ސަވާރު ނުވެވޭނެ، ވެރިކަން ލިބުނީމަކުރީ ވައްކަން

The name is already taken The name is available. Register?

ގުއިއްޒު

31 August 2020

އަމިއްލަ ނަފްސާ ދިމާއަށް ހެއްދެވި ނެހެއްދެވިއަށް ގޮވާ ނިންމާލި ނަމަ މާ ތާހިރުވީސް. އޭރުން 5% އަށްވުރެ އިތުރުވެސް ވީސް.

The name is already taken The name is available. Register?

އައިމިނާ

31 August 2020

ވެރިކަމުގެ ލައްޒަތުގެ ރަހަ އެނގުނީމަ ވެރިކަމުގެ ޖަޒުބާތުގަ ރަނގަޅަށް ޖެހިފަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަމޫނާ ކަތީބު

31 August 2020

ވަހީދު ވެރިކަމަށްއައީވެސް ޞައްޙަގޮތުގައި ނޫނެވެ. ސިފައިންނާއި، ފުލުހުން ނުކުމެ ބަޣާވާތްކޮށް ވެރިންގެ އަމުރަށްނުކިޔަމަންވެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ގެންގޮސް މަޖްބޫރުކޮށްގެން އިސްތިއުފާ ދިނުމުންނެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަމަ

31 August 2020

އިނާޔަތް ދިނުމުގެ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސް ވެރިކަމުގެ ޓާމެއްގެ 1/2 އަށްވުރެ މަދު ދުވަސްކޮޅޭއްގައި ވެރިކަން ކޮށްފައިވާނަމަ އިނާޔަތްދިނުން ހުއްޓާލަން ޖެހެއެވެ. ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ހަމައެއް މިކަމުގައި ގެންގުޅެން ޖެހެއެވެ. 1 އަހަރު ވެރިކަން ކުރިޔަސް ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން މަހަކަށް ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭބެބެ

31 August 2020

ކޮން މެ ގޮތެއް ހަދާފައިވެސް އަންނިޔަށް އިނާޔަތް ލިބޭގޮތް ހަދަން ޖެހޭ ދޯ. ބަލަގަ އޭނަވެސް 1 ދައުރު ވެސް ފުރިހަ މަ ނުކުރެޔޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަހީދު

31 August 2020

ސަރުކާރަކަށް މިބަލި ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވުނު. އެތައް ސަތޭކަ މިލިޔަން އާބާދީތަކަށް އދ އިން ނެރޭ ގަރާރުތައް ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒު ކުރަން އުޅެނީ. ކުރިން މާސްކް ނާޅަން އެންގީވެސް އދ އިން އެންގީމަ. ވަރަށް ސަލާމް

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަސަންދީ

31 August 2020

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުވެސް ފެއިލްވީތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454