ވޫހާން ވައިރަސް ފެތުރުން ބާރު ސްޕީޑްގައި

ޗައިނާގެ މެދުތެރޭ ހުބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ވޫހާން އިން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފެނުނު ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަަތަ "ވުހާން ވައިރަސް"ގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް 40 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. 1،700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ގައިން އެ ވައިރަސް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. ޗައިނާ އިން ބޭރުން އެތައް ގައުމަަކުން، ރޯގާ ޖެހިފައިވާ މީހުން ވެސް ފެންނަލެއް މިހާރު ވަނީ ގިނަވާން ފަށައިފަ އެވެ.


މިއީ ޗައިނާގެ އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ގައުމުގެ އެތެރޭގައި ދަތުރުކުރާ ދުވަސް ވަރަކަށް ވާތީ ވައިރަސް ފެތުރުން މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ހަލުވި ވުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތެވެ. އެކަމަކު ޗައިނާއިން ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުނު 10 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިޓީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ގާތްގަނޑަކަށް 56 މިލިޔަން މީހުން މިހާރު ތިބީ އެ ސިޓީތަކުގައި ކަރަންޓީނު ކުރެވިފަ އެވެ.

ގިނަ ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ. އެކަމަކު ވައިރަސް އަދިވެސް ފެތުރެމުން ދަނީ ވަރަށް ހަލުވިކޮށެވެ. ޗައިނާގެ އިތުރުން އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ގައުމުތަކާއި އޭޝިއާގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކަށް ވައިރަސް ފޯރައިފި އެވެ.

ޗައިނާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަަތްކުރާ ރާއްޖެއިން އެ ރޯދާއަށް ޝައްކުވާ މީހަކު ވެސް އަދި ނުފެނެ އެވެ.

ވައިރަސް ފެތުރެނީ ކިހާ ބާރަކަށް؟

ވޫހާން ވައިރަސްގެ ވާހަކައަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު ފުރަތަމަ ދުވަސްވަރު، ރޯގާ ފެތުރެމުން އައީ އެހާ ބާރަކަށް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ޗައިނާއަކީ މައުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމުގައި އަރާހުރި ގައުމަކަށް ވުމުން، ރޯގާ ޖެހިގެން މަރުވީ އަދި ޖެހުނީ ކިތައް މީހުންނަށް ކަމާ މެދު ޝައްކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބެލެވުނީ އެއީ ޖަނަވާރާ ދޯޅު ބަޔަކަށް ޖެހުނު ރޯގާއެއް ކަމަށެވެ. އެކަކު ގައިން އަނެކަކު ގަޔަށް ފެތުރޭ ވައިރަހެއްކަން ކަށަވަރުވީ އެއަށް ވުރެ ފަހުންނެވެ. ސައިންސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ވައިރަސް އަރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަރާތުން އިތުރު ދެ މީހުން ނުވަތަ ތިން މީހަކަށް އޭގެ އަސަރު ފޯރާތީ، ރޯގާ ފެތުރުން އަދި އޮތީ ކުރިއަށެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިމްޕީރިއަލް ކޮލެޖް ލަންޑަން އަދި ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ލެސްޓާގެ ސައިންސްވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި، ވައިރަސް މިހާރު އަރާފައިވާ މީހުންގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް އަސަރު ކުރަން މެދުވެރިވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 60 ޕަސެންޓް ހާލަތު ނައްތާލަން ޖެހެ އެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ތަނަކަށް ވާ އިރު މިއީ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމެކެވެ. މިހާ ހަލުވިކޮށް ރޯގާ ފެތުރޭ ނަމަ ރާއްޖެއަށް ވެސް އެ ރޯގާ އައުމުގެ ފުރުސަތު އެބަަ އޮތެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗުޕީއޭ) އިން އަންނަނީ ދުރާލާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ.

ވޫހާން ވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް

ވޫހާން ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ހުން އައުމުގެ އިތުރުން، ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތައް ފެނެ އެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ބުނާ ގޮތުގައި އެ އަލާމާތްތަކަކަކީ:

- ހިކިކެއްސުން

- ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން

- ބޭރަށް ހިންގުން

- ނިއުމޯނިއާ

- ކިޑްނީ ފެއިލްވުން

މި ހާލަތުން އަރައިގަނެވޭނެ

ރާއްޖެއަށް އަންނަ މީހުން ސްކްރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖެ އަށް މީހުން އެތެރެވާ އެއާޕޯޓްތަކާއި ބަނދަރުތަކުގައި މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެެވެ. މީހުން ސްކްރީން ކުރުމަަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ މީހުންގެ ޓެމްޕަރޭޗަރު ދެނެގަންނަ، ތާމަލް ކެމެރާ އެވެ.

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން މީހުން އެތެރެވާ ވީއައިއޭގައި މިހާރު ވަނީ މީހުން އެކަހެރިކޮށް ބޭތިއްބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ވެސް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ކުރިން ބުނީ ވީއައިއޭއިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވާ މީހުން ސްކްރީން ކުރުމުގައި ވަކި ގައުމަކަށް ނުބަލާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީހަކު ހުން އައިސްފައި ހުރިކަން އެނގިއްޖެ ނަމަ އެމީހަކު ދަތުރުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލައި، ފާއިތުވި 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަންނާނެ އެވެ.

އާ ވައިރަސް އަށް މީހުން ސްކްރީން ކުރުމުގައި ބަލާނެ ކަންތައްތަކެއް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްްލިއުއެޗްއޯ އިން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތެއްގެ ގޮތުގައި ވޫހާން ރޯގާ އަދި ކަނޑައެއްނާޅަ އެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗުއޯ އިން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ހާލަތު އިއުލާންނުކުރަނީ ޗައިނާ އިން ބޭރުގައި ވައިރަސް ފެތުރޭ ހަލުވި މިން އަދި އެހާ ބާރު ނުވުމުންނެވެ. ޗައިނާގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ކަރަންޓީނު ކޮށްގެން ރޯގާ މައިތިރުކުރެވިދާނެ ކަމަށް، ޑަބްލިޔުއެޗުއޯ އިން ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އިއްޔެ ވިދާޅުވީ މިއީ "ޗައިނާއަށް އަރައިގަނެވޭނެ ހާލަތެއް" ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރޯގާ ފެތުރުން އަދި ދަނީ ބާރަށް ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ.

އެޗުޕީއޭގެ ހޮޓްލައިން

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ވޫހާން ވައިރަސް ޖެހިގެން ފެންނަ އާންމު އަލާމާތްތައް ތަޖުރިބާ ކުރެވޭ ނަމަ އަދި މި ފަހުން ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައި ވާ ނަމަ އެޗްޕީއޭގެ ހޮޓްލައިނަށް ގުޅައި، އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށެވެ. ހޮޓްލައިން އަކީ 7377004 އެވެ.