2017: ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއްބާ؟

އަހަރު ނިމުނީ އެވެ. އެހެންކަމުން 2017 ގައި ފިލްމީ ދާއިރާގެ އުސްއަލިތަކަށް ބަލައިލުން މުހިއްމެވެ. އެއީ ކާމިޔާބު އަދި ރީތި ފިލްމުތަކެއް އެޅުވި އަހަރެކެވެ. އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް ވީ މާޗް، 2، 2017 ގައި އެޅުވި އާއިލީ ވާހަކައެއް ކިޔައި ދިން "މަލިކާ" އެވެ. އަހަރު ނިންމައިލީ އޮކްޓޯބަރު 31 ގައި ރިލީޒް ކުރި އަސަރު ގަދަ ލޯބީގެ ފިލްމް "ބޮސް" އިންނެވެ.


އެ ދެ ފިލްމާ އެކު ޖުމްލަ އަށް ފިލްމު މިދިއަ އަހަރު އެޅުވި އެވެ. އެއީ "އިސް ނޮއިސް" އާއި "ވިޝްކާ"، "މީ ލޯތްބަކީ"، "ނޯޓީ 40"، "ހައްދު"، "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" އެވެ.

ބައެއް ފިލްމްތަކަކީ އާންމުންގެ ތަރުހީބު ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބުނެވެ. ހާއްސަކޮށް "މީ ލޯތްބަކީ" އާއި "ނޯޓީ 40" އާއި "ހައްދު" އަދި "ބޮސް" އަކީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެވެ.

ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އާ އެކްޓަރުންތަކެއް ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ތައާރަފުވި އެވެ. އެ ލިސްޓް ވަރަށް ދިގު ވެސް މެ އެވެ. ތިން ފިލްމެއްގެ ލީޑް ރޯލުން މުޅިން އާ ތިން ތަރިއަކު ފެނުނެވެ. އެއީ "މަލިކާ" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅުނު ނުޒުހަތު ޝުއައިބް (ނުޒޫ) އާއި "ހައްދު" އިން ތައާރަފުވި އަހުމަދު ޝިބާންގެ އިތުރުން "ބޮސް" ގެ ބަތަލު މުހައްމަދު ޔުނާން އެވެ.

ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ މިދިއަ އަހަރު ބައެއް ފިލްމުތައް އާންމުކޮށް ދިވެހި ފިލްމުތައް އަޅުވާ އޮލިމްޕަސް ނޫން ސިނަމާއެއްގައި ވެސް ޕްރިމިއާކުރި ކަމެވެ. ޝްވެކް ސިނަމާގައި "ވިޝްކާ" އާއި "އިލް ނޮއިސް" ވަނީ އަޅުވައިފަ އެވެ.

އެކަމަކު ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ފާހަގަކޮށްލެވުނު ބައެއް ކަންކަމާ ހުރެ މިއީ އެހާ ހިތްހަމަޖެހުނު އަހަރެކޭ ބުނާ ހިތެއް ނެތެވެ. ސަބަބަކީ މި ދާއިރާގައި ވަރަށް ކުޅަދާނަ އަދި އެހާމެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރަކު ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލުމެވެ. ކުރިއަށް ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ވެސް ރާވައިފައި ވަނިކޮށް، އަދި "ހައްދު" ގެނެސް ދިން އަބްދުލް ފައްތާހް ވަނީ ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލިކަން ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް އިއުލާންކޮށް އެތައް ބަޔަކަށް ޝޮކް ޖައްސައިފަ އެވެ.

އެ ނިންމުން ފެށިގެން އައި ގޮތަށް ބަލާ އިރު "ބޮސް" ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އާއި ފައްތާހާ ދެމެދު ބަދަލުކުރި ބަހުގެ ހަމަލާތަކަކީ ވެސް އަހަރުގެ ހޫނު އެއް ވާހަކަ އެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގެ ވަރަށް ނުފޫޒު ގަދަ ދެ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ މި "ހަނގުރާމަ" ބަލައި ގަންނަން ގިނަ ބަޔަކަށް ފަސޭހައެއް ނުވި އެވެ.

ފިލްމީ ދާއިރާގެ އިތުރު "ހަނގުރާއަކަށް" ބަލާ އިރު "ވިޝްކާ" ގެ ބަތަލާ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު އައިޝަތު ރިޝްމީ އާއި މަޝްހޫރު ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ގެ ކޯޓް ކޭހަކީ ވެސް އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. "ވިޝްކާ" އަޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް ކޮކޯ ވަނީ އެ ފިލްމަކީ އޭނާގެ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނެ ކޯޓްގައި ރިޝްމީއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފަ އެވެ. މި މައްސަލަގަނޑުގެ ތެރޭގައި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަނާއި ކޮކޯއާ ދެމެދު ކުރިން އޮތް ގާތް ގުޅުން ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުމަކަށް އަ އެވެ.

އަހަރުގެ އިތުރު މުހިއްމު ވާހަކަތަކަށް ބަލާ އިރު 1994 ގައި ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ދެރިޔާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިޔާޒް (ޓެޑްރީ) ފިލްމެއް ހަދާ ވާހަކަ އިއުލާން ކުރުމަކީ އުފާވެރިކަން ލިބުނު ކަމެކެވެ. "ލަސްވިޔަސް" ގެ ނަމުގައި އޭނާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ދެވަނަ ފިލްމްގެ ޓީޒާ ވެސް ދައްކާލައިި އަންނަ އަހަރު ފިލްމް ގެނެސް ދޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އަހަރުގެ އެންމެ ހިތާމަވެރި އެއް ހަބަރަކަށް ވީ ބައެއް ފިލްމުތަކާއި ޑްރާމާތަކުން އާންމުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދި ޒުވާން އެކްޓަރު އަލީ އަހުމަދު (ހަތަރު އުދަރެސް އައްޔަ) ގެ ކުއްލި މަރެވެ. އޭނާ އޯވަޑޯޒްވެގެން މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ މާޗް، 13، 2017 ގަ އެވެ.

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު އެކްޓް ކުރުމުން ރިޓަޔާ ކުރިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމަކީ ވެސް އައަހަރުގެ އެންމެ ހިތްދަތި އެއް ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އެކަން އިއުލާންކުރީ 2018 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި" އާ ވެސް އެކުގަ އެވެ. އެ ފިލްމަށް ފަހު ނިއުމާ ދެން ސްކްރީނަކުން ނުފެންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންކަމުގެ ލިސްޓަށް ބަލާ އިރު ބަތަލާ ރިޝްމީ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑް ހޯދުން ހިމެނެ އެވެ. "ވިޝްކާ" އިން ހޯދި އެ ކާމިޔާބީއަކީ ރާއްޖޭގެ ބަތަލާއަކަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލެޓްފޯމެއްގައި މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އެވެ.

ފިލްމީ ދާއިރާގެ އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބޭއްވި ފިލްމް އެވޯޑްސް އެވެ. އެންސީއޭ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މި އަހަރުގެ އެވޯޑް ދިނީ 2014-2016 އަށް ރިލީޒް ކުރި ފިލްމުތަކަށެވެ.

މި އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތަކުގެ އިންސާފުވެރިކަމާ ދޭތެރޭ ބައެއް މީހުން ސުވާލު އުފެއްދިޔަސް، އެވޯޑް ހަފުލާ އެންސީއޭ އިން ބާއްވައިދޭތީ، ފިލްމީ ދާއިރާގެ މީހުން އެކަމާ ޝުކުރުކުރެ އެވެ. މި ފަހަރު އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ވާށޭ މަށާއެކީ" އެވެ.

ޑާކް ރެއިންގެ ކާމިޔާބުގެ ތެރެއިން އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން މި އަހަރު ވަނީ ވެބް ސީރީޒެއް ވެސް ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. "މާމުއި" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި އުފެއްދުން ވެގެން ދާނީ ރާއްޖޭގައި ހަދާ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒަށެވެ. އެހެންވެ މިއީ ރާއްޖޭގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އަށް އާ ކަމަށް ވާނެ އެވެ.

ކުރިން ބެލެވުނު ގޮތާ ހިލާފަށް މިދިއަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމުތައް އޭގެ ކުރީ އަހަރު ރިލީޒްވި ފިލްމުތަކަށް ވުރެ ގިނަ ނުވިޔަސް، ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ފިލްމުތަކެއް ސިނަމާ އަށް އަ އެވެ. އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަަށް ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް އަންނަ އެ ކުރިއެރުމަކީ ދިވެހި ސިނަމާ އަށް ލޯބި ކުރާ މީހުން އުފާވާނެ ކަމެކެވެ. އަދި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ފިލްމްތައް ބަލާލަން މިހާރު ލިބުމަކީ ވެސް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

އެހެންވެ 2018 ގައި ދިވެހި ސިނަމާއާ ދޭތެރޭ ކުރެވޭ އުންމީދުތައް ވަރަށް ބޮޑެވެ.