ފޮޓޯގެލަރީ / ޓެކްނޮލޮޖީ

އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލުން

ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި ސީރީޒް 4 ގެ ގަޑި ތައާރަފްކޮށްފައި. މިފަހަރު ވަނީ ފޯނުގެ ސައިޒު ބޮޑުކޮށް، ދެ ސިމް ލެއްވޭ ގޮތް ހަދާފައި

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓް. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓް. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓް. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓް. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓްގައި ސީރީޒް 4 ގެ ގަޑި ތައާރަފްކުރަނީ. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓް. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި.

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓް. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓް. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓްގައި ފޯނުތަކުގެ އަގު ދައްކާލަނީ. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓްގައި އައިފޯން އެކްސް އާރް ދައްކާލަނީ. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓްގައި، ދެ ސިމް ލެއްވޭ ފޯނު ދައްކާލަނީ. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓްގައި އައިފޯން އެކްސް އެސް އަދި އައިފޯން އެކްސް އެސް މެކްސް ދައްކާލަނީ. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓްގައި އައިފޯން އެކްސް އާރް އެއް ދައްކާލަނީ. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓް. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓް. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓް. އެޕަލް އިން ވަނީ ތިން މޮޑެލްއެއްގެ ފޯނާއި އެޕަލް ވޮޗް ތައާރަފްކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓް. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

ކަޕަޓީނޯ، ކެލިފޯނިއާ - އެޕަލްގެ އާ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފްކުރުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 12، 2018 ގައި ބޭއްވި އިވެންޓްގައި އައިފޯން އެކްސް އާރް ތައާރަފްކުރަނީ. -- ފޮޓޯ: ވާޖް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy