ފޮޓޯގެލަރީ /

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުން

ހުސެއިން ވަހީދު

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުން: ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުމާ ގުޅިގެން އަދި އިތުރު ބޭފުޅުން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އެތައްސަތޭކަ މީހުން އިއްޔެ ހަވީރުއްސުރެ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދައް ވަނީ އެއްވެފައި. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިނިވަންކުރީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފެބްރުއަރީ މަހު ނެރުނު އަމުރަށް ފަހު، ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދުގެ އިތުރުން މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އަދި ކުރީގެ ސީޕީ އަރީފް.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު، ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު މިނިވަންވެ ކޯޓުން ނިކުމެވަޑައިގަތުމަށްފަހު މީހެއްގެ ގައިގާ ބައްދާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު މިނިވަންވެ ކޯޓުން ނިކުމެވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެއްވެ ތިބި މީހުންނަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ އުފާފާޅުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު މިނިވަންވެ ކޯޓުން ނިކުމެވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެއްވެ ތިބި މީހުންނަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ އުފާފާޅުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ރައީސް މައުމޫންގެ ޝަރީއަތަށް މައުމޫންގެ އަނބިކަނބަލުންް ނަސްރީނާ އަދި ދަރިކަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުމާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދައް އެއްވެތިބެ އަޑުއުފުލަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސިނާން މިނިވަންވެ ކޯޓުން ނިކުމެވަޑައިގަތުމުން ސިނާންގެ ގައިގާ މީހަކު ބައްދާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް މިނިވަންވެ ކޯޓުން ނިކުމެވަޑައިގަތުމުން އިލްހާމް މަންމަގެ ގައިގާ ބައްދާލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސިނާން މިނިވަންވެ ކޯޓުން ނިކުމެވަޑައިގަތުމުން ސިނާންގެ ކޮއްކޮ ގައިގާ ބައްދާލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް މިނިވަންވެ ކޯޓުން ނިކުމެވަޑައިގަތުމުން އިލްހާމް އަންހެނުންގެ ގައިގާ ބައްދާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް މިނިވަންވެ ކޯޓުން ނިކުމެވަޑައިގަތުމުން އިލްހާމް މަންމަގެ ގައިގާ ބައްދާލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުމާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދައް އެއްވެފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުމާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދައް އެއްވެތިބެ އަޑުއުފުލަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން ޝަރީއަތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެންނަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުމާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދައް އެއްވެތިިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ ޕޯސްޓަރެއް ހިފާއްޓައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުމާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދައް އެއްވެފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުމާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދައް އެއްވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ބެރިކޭޑް ބަހައްޓަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުމާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދައް އެއްވެފައިތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ބެރިކޭޑެއްގެ ކައިރި އިށީނދެލައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދު: ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުމާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދައް އެއްވެފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 24، 2018- ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން މިނިވަންވުމާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދައް އެއްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި، މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ޖަލުގައި ހުއްޓާ ނިޔާވި އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ އަންހެނުން ޝެހެނާޒް، އޭނާގެ އެންމެ ހަގު އަންހެން ދަރިފުޅު އުރާލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy