ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

ހަސަން އާމިރު

18 އޮކްޓޯބަރ 2018

ސައުދީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުން ދިޔަ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީ މި މަހު 2 ވަނަ ދުވަހު ގެއްލުނު ފަހުން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ތުރުކީން ވަނީ ފުޅާކޮށްފައި. ތުރުކީން ތުހުމަތު ކުރަނީ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ ނޫސްވެރިޔާ މަރާލީ ކަމަށް. އެކަމަކު ސައުދީން އެކަން ދޮގު ކުރޭ.

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުން ބައެއް ހެކި ހޯދުމަށް ފަހު ތުރުކީގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުތަކުން ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުން ބައެއް ހެކި ހޯދުމަށް ތުރުކީގެ ފޮރެންސިކް ފުލުސް އޮފިސަރަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުން ބައެއް ހެކި ހޯދުމަށް ތުރުކީގެ ފޮރެންސިކް ފުލުސް އޮފިސަރަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުގެ ބޭރުގައި ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުން ބައެއް ހެކި ހޯދުމަށް ފަހު ތުރުކީގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުތަކުން ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުން ބައެއް ހެކި ހޯދުމަށް ފަހު ތުރުކީގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުތަކުން ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުން ބައެއް ހެކި ހޯދުމަށް ފަހު ތުރުކީގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުތަކުން ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުން ބައެއް ހެކި ހޯދުމަށް ފަހު ތުރުކީގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުތަކުން ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުން ބައެއް ހެކި ހޯދުމަށް ތުރުކީގެ ފޮރެންސިކް ޓީމުތަކުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުން ބައެއް ހެކި ހޯދުމަށް ތުރުކީގެ ފޮރެންސިކް ފުލުސް އޮފިސަރަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުން ބައެއް ހެކި ހޯދުމަށް ތުރުކީގެ ފޮރެންސިކް ފުލުސް އޮފިސަރަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުގެ ދޮރު ތުރުކީގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ހުޅުވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ތުރުކީގެ ފޮރެންސިކް އޮފިސަރުން ވަންނަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުން ބައެއް ހެކި ހޯދުމަށް ތުރުކީގެ ފޮރެންސިކް ފުލުސް އޮފިސަރަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ސަލާމަތީ އޮފިސަރުން ވަންނަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ސަލާމަތީ އޮފިސަރުން ވަންނަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުގެ ބޭރުގައި ސަލާމަތީ އޮފިސަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުން ބައެއް ހެކި ހޯދުމަށް ތުރުކީގެ ފޮރެންސިކް ފުލުސް އޮފިސަރަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސުލްގެ ގޭގެ ބޭރުގައި ސަލާމަތީ އޮފިސަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy