16 hours ago

3

"ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ސައުދީ ވަލީއަހުދާ ގުޅުން އެބަހުރި"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 19) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލުމާއި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންއާ ގުޅުން އެބަހުރި ކަމަށް އދ.ގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި...

21 hours ago
ބާލިންގެ ކުލި ކޮންޓްރޯލްކުރަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައިފި
20 hours ago
އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ ފެނަށް ޖެހިއްޖެ
19 hours ago
މުރްސީގެ މަރު ތަހުގީގު ކުރުމަށް އދ. އިން ގޮވާލައިފި