8 hours ago

6

ސީރިއާގައި އައިއެސް ނައްތާލައިފިކަން އިއުލާންކޮށްފި

ދިމިޝްގު (މާޗް 23) - ސީރިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މަދަދު ލިބޭ ސީރިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ފޯސަސް (އެސްޑީއެފް) އިން މިއަދު...

6 hours ago
ހަމަލާ ދިން ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލްނޫރް މިސްކިތް ހުޅުވައިފި
2 hours ago
ޖަސިންޑާ އާޑާންގެ ފޮޓޯއަކުން ބުރްޖް ޚަލީފާ ދިއްލާލައިފި
1 day ago
ކޮރަޕްޝަން ހިންގި ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި