ފޮޓޯގެލަރީ / ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޖަލްސާ

ހުސެއިން ވަހީދު

11 ފެބުރުއަރީ 2019

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 10، 2019- އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ން އިތުރު އަށް ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ނިންމައި، އެ ދާއިރާތަކަށް ނުކުންނަ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިއުލާން ކުރުމަށް ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: އޭޕްރީލް ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބު ގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އަލަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމި އަށް ދާއިރާ އަކީ ހއ. އިހަވަންދޫ ދާއިރާ، ހދ. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ، ށ. މިލަންދޫ ދާއިރާ، ނ. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ، ޅ. ނައިފަރު ދާއިރާ، ތ. ކިނބިދޫ ދާއިރާ، ގދ. މަޑަވެލި ދާއިރާގެ އިތުރުން ސ. މީދޫ ދާއިރާ.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 10، 2019- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 10، 2019- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި އެ ޕާޓީ އަށް ދާދި ފަހުން ސޮއިކުރެއްވި، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 10، 2019- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 10، 2019- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން، (ކ-ވ) ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން، ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް އަދި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 10، 2019- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ހެޔޮނުވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 10، 2019- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 10، 2019- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 10، 2019- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ އަލަށް ގުޅުނު މީހެއްގެ ފޯމު އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ މިރޭ ހަވާލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 10، 2019- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން، (ކ-ވ) އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސާ ނާޒިމާ، ކުރީގެ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އަދި ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 10، 2019- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، މި ފަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރަން ނިންމި ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން، އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ އެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 10، 2019- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ހެޔޮނުވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 10، 2019- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ހެޔޮނުވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 10، 2019- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމާއި ޕާޓީގެ ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy