ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ސައުދީ ވަލީ އަހުދު ޕާކިސްތާނުގައި

ހަސަން އާމިރު

18 ފެބުރުއަރީ 2019

ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ޕާކިސްތާނަށް މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ވަނީ 20 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ވަލީ އަަހުދުގެކަން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ޕާކިސްތާނަށް ޕްރިންސް މުހައްމަދު ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޕްރިންސްގެ މުހައްމަދުގެ އޭޝިއާ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ އަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންއާ އެކު ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން އަމިއްލަފުޅަށް ކާރު ދުއްވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރާ އިރު ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު އާއި ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރާ އިރު ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު އާއި ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ގާޑް އޮފް އޮނާއެއް އިންސްޕެކްޓް ކޮށްދެއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން (ވ) އާއި ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާޚާން ޚާން ބައްދަލު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރާ އިރު ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު އާއި ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕާކިސްތާނާއި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސައުދީ ވަލީ އަހުދު (ވ) އާއި ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ސަލާމް ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދުގެ ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް ޕާކިސްތާން ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދުގެ ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް ޕާކިސްތާން ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސައުދީ ވަލީ އަަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ދަމާވެފައިވާ ބެނާއެއް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދުގެ ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް ޕާކިސްތާން ސިފައިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy