ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

އިންޑިއާ-ޕާކިސްތާނުގެ ހަމަލާތައް

ހަސަން އާމިރު

28 ފެބުރުއަރީ 2019

ކަޝްމީރުގައި މި މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާއާ އަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާ ސިފައިން ވަނީ ޕާކިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ ޖައިޝީ މުހައްމަދު ޖަމާއަތުގެ މައި ކޭމްޕަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދީފަ އެވެ. ޕާކިސްތާނުން ހަމަލާދީ އިންޑިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ދެ ޖެޓް ވައްޓާލާފައި ޕައިލެޓް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

ވެއްޓުނު އިންޑިއާގެ އެއާ ފޯސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް އިންޑިއާ ސިފައިން ޗެކް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފައިވޭ. --ފޮޓޯ:އޭޕީ

ވެއްޓުނު އިންޑިއާގެ އެއާ ފޯސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް އިންޑިއާ ސިފައިން ޗެކް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވެއްޓުނު އިންޑިއާގެ އެއާ ފޯސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް އިންޑިއާ ސިފައިން ޗެކް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވެއްޓުނު އިންޑިއާގެ އެއާ ފޯސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް އިންޑިއާ ސިފައިން ޗެކް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވެއްޓުނު އިންޑިއާގެ އެއާ ފޯސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް އިންޑިއާ ސިފައިން ޗެކް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވެއްޓުނު އިންޑިއާގެ އެއާ ފޯސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް އިންޑިއާ ސިފައިން ޗެކް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓުނު ސަރަހައްދަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް މިއަދު ތިރިކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވައްޓާލި ބޯޓެއްގެ ބައިތަކުގެ ކައިރީ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ.

ޕާކިސްތާނަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް އިންޑިއާ އިން ބޭނުން ކުރި މިރާޖް 2000 މަރުކާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓު.

ވައްޓާލި އިންޑިއާގެ ބޯޓުގެ ބައިތަކުގެ ކައިރީ ޕާކިސްތާން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ އިން ހަމަލާ ދިން ޕާކިސްތާނުގެ ޖައިޝީ މުހައްމަދުގެ ކޭމްޕް.

ދެ ގައުމު ގުޅޭ ބޯޑަރުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ.

ޕާކިސްތާނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިންޑިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓުގެ ޕައިލެޓް ސައި ޖޯޑެއް ހިފައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވައްޓާލި އިންޑިއާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ބައިތަކުގެ ކައިރީގައި ޕާކިސްތާން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުނު ސަރަހައްދުގައި އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސްރީނަގަރުގެ ބުދްގާމަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުނު ސަރަހައްދުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓުނު ސަރަހައްދުގައި އެ ގައުމުގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ދަތުރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ-ޕާކިސްތާން ބޯޑަރުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކަރާޗީގައި ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންސް (ޕީއައިއޭ)ގެ އޮފީހުގައި ސްޓާފުން ޕަސިންޖަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ-ޕާކިސްތާން ބޯޑަރުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާންގެ ބޯޑަރުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވައްޓާލި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ބައިތަކުގެ ކައިރީގައި ޕާކިސްތާން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy