ފޮޓޯގެލަރީ / ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އާންމު އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނަންފެށުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

6 އެޕްރީލް 2019

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ގުނަން ފެށުން: ވޯޓު ގުނަމުން ދާ އިރު ވޯޓު ލާ މަރުކަޒުތަކަށް ޖާގަ އޮތްވަރަކުން މީހުންނަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނޭ. ވޯޓު ލުން ނިމި ފޮށިތައް ބަންދުކުރި އިރު ވޯޓު ލައިފައި ވަނީ 207،360 މީހުން. މިއީ ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 78.4 ޕަސެންޓް.

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނުމަށް އޮފިޝަލުންތަކެއް ތައްޔާރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ޝަނާ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނުމަށް އޮފިޝަލުންތަކެއް ތައްޔާރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އާސިމާ ނިޒާރު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނުމަށް އޮފިޝަލުން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، އޮބްޒާވަރުންތަކެއް މަރުކަޒުތެރޭގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: އާސިމާ ނިޒާރު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނުމަށް އޮފިޝަލުންތަކެއް ތައްޔާރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ސާއިލް އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނަމުންދާއިރު، އާންމުންނަށް ނުވަދެވިފައި.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނަމުންދާއިރު، އާންމުންނަށް ނުވަދެވިފައި.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ނަސީމް /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ކ. ހިއްމަފުށި: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާއަށް ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ޝާމިލް އިބްރާހިމް /ކިޔުންތެރިއެއް

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލަކު ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: އާސިމާ ނިޒާރު /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ލަމްޔާ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 6، 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލީ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުން ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy