4 hours ago

3

"ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެ އެޅުން ހުއްދަ"

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 19) - ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީ އާބާދީ ހެދުން އެއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ނުދެކޭ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ...

3 hours ago
އެއާ އެމްބިއުލެންސެއްގައި ނަވާޒް ޝަރީފް ލަންޑަނަށް
2 hours ago
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވާލަން މަޝްވަރާކޮށްފި
1 hour ago
ހެކިބަސް ދިނުމާ މެދު ވިސްނަން: ޓްރަމްޕް