ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ގެއްލުނު ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދަން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން

ހަސަން އާމިރު

14 އޯގަސްޓް 2019

އެކަނި ނޫޅެވޭ، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 15 އަހަރުގެ ނޯރާ އާއިލާއާ އެކު މި މަހު 3 ވަނަ ދުވަހު މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކަށް ދިޔަތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން ވަނީ ގެއްލިފައި. ދިހަ ދުވަސް ފަހުން އެ ކުއްޖާ ޖަންގަލީގެ ތެރޭން ފެނުނު އިރު އޮތީ މަރުވެފައި. އާއިލާ އިން ތުހުމަތު ކުރަނީ ނޯރާ ވަގަށް ނެގީ ކަމަށް. ނޯރާ ހޯދަން މެލޭޝިއާ އިން ހިންގި ވަރުގަދަ އޮޕަރޭޝަނަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ލިބިފައި.

ގެއްލުނު ނޯރާ ފެނުމާ އެކު ޕޮލިހަކު ސައިކަލެއްގައި ޑުސުން ރިސޯޓަށް ދަތުރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރެސްކިއު ޓީމުން ޗާޓެއް ބަލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ފެނުމާ އެކު އާއިލާގެ މެންބަރުން ހޮސްޕިޓަލަށް ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުން ޗާޓެއް ބަލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދަން ޕޯސްޓަރު ހަރުކޮށްފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ޖަންގަލީގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ޖަންގަލީގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުން ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުން ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ކުއްތާއާ އެކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޮޓްލައިނެއް ނެގްރި ސެމްބިލާން ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ މުހައްމަދު މާތު ޔޫސުފް (މ) ދައްކާލައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ފުލުހުންނާ އެކު ވާހަކަ ދައްކަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާގެ އާއިލާގެ މެންބަރުން ފުލުހުންނާ އެކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ ޑައިވަރަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާގެ މަންމަ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު ބައްޕަ ކައިރީގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ މެންބަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާގެ ޕޯސްޓަރެއް ފުލުސް އޮފިސަރަކު ޑްރައިވަރަކަށް ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ ޑައިވަރުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ހޯދުމުގައި ރެސްކިއު ޓީމުގެ ޑައިވަރަކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނޯރާ އަކީ އެކަނި ތަންތަނަށް ދިއުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ކުއްޖެއް ނޫން ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނޭ. --ފޮޓޯ:ޕީއޭ މީޑިއާ

ގެއްލުނު 15 އަހަރުގެ ނޯރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy