ފޮޓޯގެލަރީ / ވިޔަފާރި

ރާއްޖެއަށް އައި ދޮޅު މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

24 ނޮވެމްބަރ 2019

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމުން، ދޮޅު މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް މަރުހަބާ ކިޔުން: ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އަހަރީ ހިސާބުގައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ވީ ރަޝިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ. އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކީ، ސަގާފީ ބޮޑުބެރާއި އެހެން ހަރަކާތްތަކުން. އަދި އެ ޝަރަފު ލިބުނު މަރީނާ އަށް، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައި.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ވި ރަޝިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އަށް ސަގާފީ ބޮޑުބެރަކާއެކު މަރުހަބާ ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ވި ރަޝިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ނަޒީރު ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ވި ރަޝިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ވި ރަޝިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އަށް ސަގާފީ ބޮޑުބެރަކާއެކު މަރުހަބާ ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ވި ރަޝިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ވި ރަޝިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ވި ރަޝިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އަށް ދޮޅު މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ވި ރަޝިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއެކު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ވި ރަޝިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އަށް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ދޭ ވައުޗާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ހަވާލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ވި ރަޝިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އަށް ސަގާފީ ބޮޑުބެރަކާއެކު މަރުހަބާ ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ވި ރަޝިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އަށް ސަގާފީ ބޮޑުބެރަކާއެކު މަރުހަބާ ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ވި ރަޝިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ އޭނާގެ ފިރިމީހާއެކު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި 1.5 މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ވި ރަޝިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ ވާހަކަ ދައްކަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެމްއޭސީއެލްގެ އެކްޓިން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މޫސާ ސޯލިހު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތައްޔިބު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުލެ، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު: ނޮވެމްބަރު 24، 2019: ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދޮޅު މިލިއަނަށް އެރުމުން، ދޮޅު މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ވި ރަޝިއާގެ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަރީނާ ކަޒަކޯވާ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy