ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް

ވ.ކެޔޮދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އާއި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާއި ދަރިވަރުން ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ވ.ކެޔޮދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އާއި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާއި ދަރިވަރުން ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ވ.ކެޔޮދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އާއި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާއި ދަރިވަރުން ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދަރިވަރުންނާއި އެރަށުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ވ.ކެޔޮދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އާއި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާއި ދަރިވަރުން ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދަރިވަރުންނާއި އެރަށުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ވ.ކެޔޮދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އާއި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާއި ދަރިވަރުން ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެރަށުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ވ.ކެޔޮދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އާއި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާއި ދަރިވަރުން ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެރަށުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ވ.ކެޔޮދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އާއި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާއި ދަރިވަރުން ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެރަށުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ވ.ކެޔޮދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އާއި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާއި ދަރިވަރުން ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެރަށުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ނ.ޅޮހި: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޅޮހި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ބ.މާޅޮސް: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މާޅޮހު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ވ.ކެޔޮދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އާއި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާއި ދަރިވަރުން ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މީހަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ވ.ކެޔޮދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އާއި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާއި ދަރިވަރުން ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މީހަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ވ.ކެޔޮދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އާއި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާއި ދަރިވަރުން ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ހއ.ތަކަންދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ތަކަންދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ބ.ހިތާދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހިތާދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

ނ.ޅޮހި: ސެޕްޓެމްބަރު 29، 2016: ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޅޮހި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެޗްޕީއޭ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy