ފޮޓޯގެލަރީ / އެމްޑީޕީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީން ތިލަދުންމައްޗަށް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

13 ޖެނުއަރީ 2020

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރު: މި ދަތުރުގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން އެ ޕާޓީގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ބައިވެރިވި.-- ފޮޓޯތައް: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި މަޖިލިސް މެމްބަރު ސަލީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޯރަފުށީގައި.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ އަންހެން ކަނބަލުންތަކަކާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޯރަފުށީގައި.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ހޯރަފުށީގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ދާއިރާގެ ރައީސް ޝައްމޫން ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދޮރުން ދޮރަށް ކުރައްވާ ކެމްޕޭނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދޮރުން ދޮރަށް ކުރައްވާ ކެމްޕޭނުގައި މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕޭނު ކުރިއަށް ދަނީ-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި ދޮރުން ދޮރަށް ކެމްޕޭނު ކުރިއަށް ދަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި ދޮރުން ދޮރަށް ކުރާ ކެމްޕޭނުގައި ބަޔަކާ ވާހަކަ ދައްކަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. އިހަވަންދޫ: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޓީމް އިހަވަންދޫއިން ހޯރަފުއްޓަށް ދިއުމަށް، ބޯޓަށް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޓީމް އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސަލީމް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޓީމަށް، އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޯރަފުށި މީހަކާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދޮރުން ދޮރަށް ކުރައްވާ ކެމްޕޭނުގައި މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދޮރުން ދޮރަށް ކުރައްވާ ކެމްޕޭނުގައި މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖެނުއަރީ 13، 2020: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މަޖިލީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ ޓީމް އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސަލީމް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy