ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ވުހާންގައި ވައިރަސް ފެތުރޭތީ ސަމާލުވެގެން

ހަސަން އާމިރު

23 ޖެނުއަރީ 2020

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގައި ފެތުރެން ފެށި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް ވަނީ 17 މީހުން މަރުވެފައި. އެ ވައިރަހުގެ އަސަރު ވަނީ 570 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮށްފައި. ބަލި ބޮޑަށް ފެތުރެމުންދާ ސިޓީތައް ޗައިނާ އިން މިހާރު ދަނީ ކަރަންޓީނު ކުރަމުން. އެ ވައިރަސް ވަނީ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުން ވެސް ފެނިފައި.

ވުހާން ސިޓީން ދަތުރު ކުރި މީހަކު ޖަޕާނުގެ ނަރީޓާ އެއާޕޯޓުގައި ސްކްރީން ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވުހާން ސިޓީން ދަތުރު ކުރި މީހަކު ޖަޕާނުގެ ނަރީޓާ އެއާޕޯޓުގައި ސްކްރީން ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޗައިނާ އިން އަންނަ މީހުން ސްކްރީން ކުރުމަށް ޖަޕާނުގެ ނަރީޓާ އެއާޕޯޓުގައި ތާމޯ ކެމެރާ ހަރު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވުހާން ސިޓީން ދަތުރު ކުރި ބަޔަކު ޖަޕާނުގެ ނަރީޓާ އެއާޕޯޓުގައި ސްކްރީން ކުރަން ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވުހާން ސިޓީން ދަތުރު ކުރި ބަޔަކު ޖަޕާނުގެ ނަރީޓާ އެއާޕޯޓުގައި ސްކްރީން ކުރަން ދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވުހާން ސިޓީން ދަތުރު ކުރި ބަޔަކު ޖަޕާނުގެ ނަރީޓާ އެއާޕޯޓުގައި ސްކްރީން ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވުހާން ސިޓީން ދަތުރު ކުރި ބަޔަކު ޖަޕާނުގެ ނަރީޓާ އެއާޕޯޓުގައި ސްކްރީން ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވުހާން ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހެލްތު އޮފިޝަލުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގެ ރޭލެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު ފޭސްކް މާސްކް އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވުހާން ސިޓީން ދަތުރު ކުރި ބަޔަކު ޖަޕާނުގެ ނަރީޓާ އެއާޕޯޓުގައި ސްކްރީން ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގެ ރޭލެއްގެ ތެރޭގައި މީހުން ފޭސްކް މާސްކް އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވުހާން ސިޓީން ދަތުރު ކުރި މީހަކު ޖަޕާނުގެ ނަރީޓާ އެއާޕޯޓުގައި ސްކްރީން ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީގެ ރޭލެއްގެ ތެރޭގައި މީހުން ފޭސްކް މާސްކް އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޮން ކޮންގެ ރެއިލް ސްޓޭޝަނެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ފޭސްކް މާސްކް އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޗައިނާގެ ވުހާން އިން ސިޑްނީ އަށް ދަތުރުކުރި ދެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ފޭސްކް މާސްކުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖިއަންޝީ ޕްރޮވިންސްގެ ރޭލް ސްޓޭޝަނުގައި ބަޔަކު ފޭސްކް މާސްކް އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖިއަންޝީ ޕްރޮވިންސްގެ ރޭލް ސްޓޭޝަނަކަށް ބޭސް ޖަހަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޗައިނާގެ ވުހާން އިން ސިޑްނީ އަށް ދަތުރުކުރި އީސްޓަން އެއާލައިނުގެ ކްރޫއަކު ފޭސްކް މާސްކް އަޅައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy