ފޮޓޯގެލަރީ / ވިޔަފާރި

"މަރުހަބާ 2020" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާ

ހަފީޒާ އަހުމަދު

28 ޖެނުއަރީ 2020

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2020: "މަރުހަބާ 2020" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާ: މިހަފުލާގައި ދުނިޔޭގެ މުވާސަލާތީ ބާޒާރަށް ތައާރަފު ކުރާ ކޮންމެ "ޖީ" އެއްވެސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އުރީދޫގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ނަޖީބު ޚާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. އަދި މީގެ އިތުރުން، މި އަަހަރު "ސައިބާ ކްރައިމް" އާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަށް އުރީދޫން ވަނީ ނިންމައިފައި. އަދި ކޮންމެ އަހަަރަކު ބާއްވާ "ކަލަ ރަން" މި އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް ވަނީ އިއުލާން ކޮށަފައި.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2020: "މަރުހަބާ 2020" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައި އުރީދޫގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް ވަޒީރުންގެ އިތުރުން އުރީދޫގެ ޕާޓްނަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2020: "މަރުހަބާ 2020" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2020: "މަރުހަބާ 2020" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2020: "މަރުހަބާ 2020" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2020: "މަރުހަބާ 2020" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2020: "މަރުހަބާ 2020" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2020: "މަރުހަބާ 2020" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2020: "މަރުހަބާ 2020" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2020: "މަރުހަބާ 2020" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2020: "މަރުހަބާ 2020" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2020: "މަރުހަބާ 2020" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2020: ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ (ކ) އާއި ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު (ވ) ނިރު އެކްސަލަރޭޓާ 2.0 އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 27، 2020: "މަރުހަބާ 2020" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy