ފޮޓޯގެލަރީ / އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ބޭއްވި ޖަލްސާ

ހަފީޒާ އަހުމަދު

12 ފެބުރުއަރީ 2020

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 53 ޕަސެންޓު މެމްބަރުން ތިއްބެވީ ސަރުކާރާއި ކުންފުނިތަކުގެ މަގާމުތަކުގައި.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިންތި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަނަސް ވާހަކަ ދައްކަނީ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 11، 2020: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy