ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގެ ސަރަހައްދު ފަޅުވެފައި

ހަސަން އާމިރު

6 މާޗް 2020

ދުނިޔޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުން ސައުދީ ސަރުކާރުން މިދުވަސްވަރު ވަނީ ހުއްޓާލާފައި. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މައްކާގެ ގެފުޅު ވަށައިގެން އޮންނަ ސަރަހައްދު އޮތީ ހުސްކޮށް. ސައުދީން މިހާރު ވަނީ އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ވިސާ ދޫކުރުން ވެސް ހުއްޓާލާފައި.

މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގެ މަސައްކަތު މީހުން މިސްކުތް ސާފު ކުރުމުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ- މާޗް 5، 2020: އުމްރާގެ އަޅުކަން މިދުވަސްވަރު ހުއްޓާލާފައިވާތީ، ހަރަމްފުޅު ބޭރު ސާފުކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އުމްރާގެ އަޅުކަން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމުގެ ކުރިން ބައެއް މީހުން މާސްކް އަޅައިގެން ހަރަމްފުޅުގެ ތެރޭގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގެ ސަރަހައްދު ހުސްކޮށް: ސައުދީން މިހާރު ވަނީ އުމްރާގެ އަޅުކަން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ- މާޗް 5، 2020: އުމްރާގެ އަޅުކަން މިދުވަސްވަރު ހުއްޓާލާފައިވާތީ މައްކާގެ ގެފުޅު ވަށައިގެން އޮންނަ ސަރަހައްދު ހުސްވެފައި: އުމްރާގެ އަޅުކަން މެދުކަނޑާލީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ- މާޗް 5، 2020: އުމްރާގެ އަޅުކަން މިދުވަސްވަރު ހުއްޓާލާފައިވާތީ މައްކާގެ ގެފުޅު ވަށައިގެން އޮންނަ ސަރަހައްދު ހުސްވެފައި: އުމްރާގެ އަޅުކަން މެދުކަނޑާލީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ- މާޗް 5، 2020: އުމްރާގެ އަޅުކަން މިދުވަސްވަރު ހުއްޓާލާފައިވާތީ މައްކާގެ ގެފުޅު ވަށާއިގެން އޮންނަ ސަރަހައްދު ހުސްވެފައި. --ފޮޓޯ:ސައުދީ ގެޒެޓް

މައްކާގެ ހަރަމްފުޅުގެ ސަރަހައްދު ހުސްކޮށް: ސައުދީން މިހާރު ވަނީ އުމްރާގެ އަޅުކަން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ- މާޗް 5، 2020: އުމްރާގެ އަޅުކަން މިދުވަސްވަރު ހުއްޓާލާފައިވާތީ މައްކާގެ ގެފުޅު ވަށައިގެން އޮންނަ ސަރަހައްދު ހުސްވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ- މާޗް 5، 2020: އުމްރާގެ އަޅުކަން މިދުވަސްވަރު ހުއްޓާލާފައިވާތީ މައްކާގެ ގެފުޅު ވަށައިގެން އޮންނަ ސަރަހައްދު ހުސްވެފައި: އުމްރާގެ އަޅުކަން މެދުކަނޑާލީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ- މާޗް 5، 2020: އުމްރާގެ އަޅުކަން މިދުވަސްވަރު ހުއްޓާލާފައިވާތީ މައްކާގެ ގެފުޅު ވަށައިގެން އޮންނަ ސަރަހައްދު ހުސްވެފައި: އުމްރާގެ އަޅުކަން މެދުކަނޑާލީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ- މާޗް 5، 2020: އުމްރާގެ އަޅުކަން މިދުވަސްވަރު ހުއްޓާލާފައިވާތީ މައްކާގެ ގެފުޅު ވަށައިގެން އޮންނަ ސަރަހައްދު ހުސްވެފައި: އުމްރާގެ އަޅުކަން މެދުކަނޑާލީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރަށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy