ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހާލަތު ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

8 އެޕްރީލް 2020

ކޮރޯނާވައިރަހުގައި މުޅި ދުނިޔޭން މިހާތަނަށް ވަނީ 1.42 މިލިއަން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 82،101 މީހުން މަރުވެފައި. ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ 302،247 މީހުން

ސްޕެއިން: އޭޕްރިލް 7، 2020: ސްޕެއިންގައި ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ފަރުވާދެމުންދާ ބަލިމީހުންނަށް އެހީތެރިވަމުންދާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ޕިއްޒާތަކެއް ދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސްޕެއިން: އޭޕްރިލް 7، 2020: ބާސެލޯނާގައި ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ފަރުވާދެމުންދާ ބަލިމީހުންނަށް އެހީތެރިވަމުންދާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް، ރެސްޓޯރެންޓެއްގެ ޝެފުންތަކެއް ކާއެއްޗިހި ތައްޔާރުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސްޕެއިން: އޭޕްރިލް 7، 2020: އިޓަލީގައި ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ފަރުވާދެމުންދާ ބަލިމީހުންނަށް އެހީތެރިވަމުންދާއިރު، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ނަރުސް، މާސްކާއި އަންގިއާއެކު މުޅިގައި އެއްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިޓަލީ: އޭޕްރިލް 7، 2020: އިޓަލީގައި ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ފަރުވާދެމުންދާ ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް، ނަރުހަކު ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މާސްކާއި އަންގިއާއެކު.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސްޕެއިން، ވެލެންސިއާ: އޭޕްރިލް 7، 2020: ވެލެންސިއާގެ މަގުތައް ބެލެހެޓުމަށް އެގައުމުގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތައިލޭންޑް: އޭޕްރިލް 7، 2020: ތައިލޭންޑްގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ، އެ ގައުމުގައި ތިބި ފްރާންސްގެ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިއުމަށް، ފްރާންސްގެ ސަރުކާރުން ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ބޭއްވުމާ ގުޅިގެން ފްރާންސްގެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ބޭންކޮކް އެއާޕޯޓުގައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިޓަލީ: އޭޕްރިލް 7، 2020: އިޓަލީގައި ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ފަރުވާދެމުންދާ ބަލިމީހަކު ސްނޯކްލިން މާސްކުގައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިޓަލީ: އޭޕްރިލް 7، 2020: އިޓަލީގައި ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ފަރުވާދެމުންދާ ބަލިމީހެއްގެ ގައިގައި ނަރުހަކު މާސްކު އަޅައިދިނުމަށް އެހީތެރިވަމުންދާއިރު، ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން ނަރުސް، މާސްކާއި އަންގިއާއެކު މުޅިގައި އެއްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފްރާންސް، ޕެރިސް: އޭޕްރިލް 7، 2020: ކޮރޯނާވައިރަަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާކުރަމުންދާ ބަލިމީހަކަށް ނަރުހަކު އެހީތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފްރާންސް، ޕެރިސް: އޭޕްރިލް 7، 2020: ފްރާންސްގެ ޕޮލިހަކު އައިފިލް ޓަވަރު ކައިރީގައި ތިބި ބައެއްގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ޗެކްކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފްރާންސް، ޕެރިސް: އޭޕްރިލް 7، 2020: ފްރާންސްގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހަކަށް ނަރުހަކު ފަރުވާދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފްރާންސް، ޕެރިސް: އޭޕްރިލް 7، 2020: ފްރާންސްގައި ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި މަރުވި މީހަކު ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މާސްކާއި އަންގިއާއެކު.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފްރާންސް، ޕެރިސް: އޭޕްރިލް 7، 2020: ފްރާންސްގައި ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި މަރުވި މީހެއްގެ ޖަނާޒާގައި ބަޔަކު ބައިވެރިވާއިރު، އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މާސްކާއި އަންގިއާއެކު.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފްރާންސް، ޕެރިސް: އޭޕްރިލް 7، 2020: ފްރާންސްގައި ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި މަރުވި މީހެއްގެ ޖަނާޒާއަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މާސްކާއި އަންގިއާއެކު.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޗައިނާ، ވޫހާން: އޭޕްރިލް 7، 2020: ކޮރޯނާ ވައިރަސް އައުޓްބްރޭކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދެ ނަރުހެއްގެ ގައިގައި މެޑިކަލް ސްޓާފަކު ބައްދާލުމާއެކު ރޮވެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެކްސިކޯ: އޭޕްރިލް 7، 2020: ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި މީހަކާ މެދު އަމަލު ކުރާނެގޮތް ދައްކާލުމަށް އެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ އޮފިޝަލުން، މުޅި ގައިއެއްކޮށް ކަވަރުކޮށް، މަރުވި މީހާ ވެހިކަލަކަށް އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy