ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފިތުރު އީދު ނަމާދު

ހަސަން އާމިރު

24 މެއި 2020

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ފިތުރު އީދު ދުވަސް މިއަދު ފެށީ އީދު ނަމާދުން. ނަމަވެސް ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ގިނަ ގައުމުތަކެއް ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާތީ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާއަތް ބާއްވައިފައެއް ނުވޭ. މައްކާ އާއި މަދީނާގެ ހަރަމްފުޅުގައި ކުރި އީދު ނަމާދުގައި ވެސް ބައިވެރިވީ ދެ ހަރަމްގެ މުވައްޒަފުން އެކަނި.

ކަރާޗީ - މެއި 24، 2020: ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގައި ފިތުރު އީދު ނަމާދު މިއަދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރާވަލްޕިންޑީ - މެއި 24، 2020: ޕާކިސްތާނުގެ ރާވަލްޕިންޑީގައި ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް މިއަދު ހާޒިރުވެ ތިބި މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރާވަލްޕިންޑީ - މެއި 24، 2020: ޕާކިސްތާނުގެ ރާވަލްޕިންޑީގައި ފިތުރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް ފަހު ބައެއް މީހުން ސަލާމް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރާވަލްޕިންޑީ - މެއި 24، 2020: ޕާކިސްތާނުގެ ރާވަލްޕިންޑީގައި ފިތުރު އީދު ނަމާދު މިއަދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ރާވަލްޕިންޑީ - މެއި 24، 2020: ޕާކިސްތާނުގެ ރާވަލްޕިންޑީގައި ފިތުރު އީދު ނަމާދު މިއަދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ތެހެރާން - މެއި 24، 2020: އީރާނުގެ ތެހެރާނުގައި އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް މިއަދު ހާޒިރުވެ ތިބި އަންހެނުންތަކެއް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ތެހެރާން - މެއި 24، 2020: އީރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހެރާނުގެ އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތަށް މިއަދު ހާޒިރުވެ ތިބި ބައެއް މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކާބުލް - މެއި 24، 2020: އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކާބުލް - މެއި 24، 2020: އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި މިއަދު ކުރި އީދު ނަމާދުގެ ކުރިން މީހެއްގެ ހުން ބަލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - މެއި 24، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދުގެ ޚުތުބާ ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގުދުސް - މެއި 24، 2020: ގުދުސްގެ އަގްސާ މިސްކިތަށް އީދު ނަމާދު ކުރަން ވަންނަން އުޅުނު މުސްލިމުންތަކެއް އިޒްރޭލް ސިފައިން ހުއްޓުވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - މެއި 24، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދުގެ ކުރިން ސަލާމަތީ އޮފިޝަލަކަށް ހަދިޔާ ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - މެއި 24، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިންޑަނާއޯ - މެއި 24، 2020: ފިލިޕީންސްގެ މިންޑަނާއޯގެ މިސްކިތެއް މިއަދުގެ އީދު ނަމާދުގެ ކުރިން ފުލުހުން ބަލަހައްޓަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މެނީލާ - މެއި 24، 2020: ފިލިޕީންސްގެ މެނީލާގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - މެއި 24، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - މެއި 24، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - މެއި 24، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - މެއި 24، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - މެއި 24، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - މެއި 24، 2020: މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ - މެއި 24، 2020: ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގާޒާ - މެއި 24، 2020: ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނަރަތިވަތު - މެއި 24، 2020: ތައިލެންޑުގެ ދެކުނުގެ ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށްވާ ނަރަތިވަތުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނަރަތިވަތު - މެއި 24، 2020: ތައިލެންޑުގެ ދެކުނުގެ ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށްވާ ނަރަތިވަތުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނަރަތިވަތު - މެއި 24، 2020: ތައިލެންޑުގެ ދެކުނުގެ ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށްވާ ނަރަތިވަތުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނަރަތިވަތު - މެއި 24، 2020: ތައިލެންޑުގެ ދެކުނުގެ ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށްވާ ނަރަތިވަތުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އަސޭ - މެއި 24، 2020: އިންޑޮނީޝިއާގެ އަސޭގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އަސޭ - މެއި 24، 2020: އިންޑޮނީޝިއާގެ އަސޭގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވެސްޓް ޖާވާ - މެއި 24، 2020: އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެސްޓް ޖާވާގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އަބިޖާން - މެއި 24، 2020: ކޯޓެ ޑެވޯގެ އަބިޖާންގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޝައްމާ- މެއި 24، 2020: މިސްރުގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ޝައްމާގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަން ތައްޔާރު ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕެނާންގް - މެއި 24، 2020: މެލޭޝިއާގެ ޕެނާންގް މިސްކިތެއްގައި މިއަދުގެ އީދު ނަމާދުގެ ކުރިން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޝައްމާ - މެއި 24، 2020: މިސްރުގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ޝައްމާގައި މިއަދުގެ އީދު ނަމާދުގެ ކުރިން އިމާމް މަޑުކޮށްލައިގެން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޝައްމަ- މެއި 24، 2020: މިސްރުގެ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ޝައްމާގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގުދުސް - މެއި 24، 2020: ފަލަސްތީނުގެ ގުދުސްގެ އަގްސާ މިސްކިތަށް އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ މީހުންނަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ހުރަސް އަޅަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގުދުސް - މެއި 24، 2020: ފަލަސްތީނުގެ ގުދުސްގެ އަގްސާ މިސްކިތަށް އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ މީހުންނަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ހުރަސް އަޅަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނަރަތިވަތު - މެއި 24، 2020: ތައިލެންޑުގެ ދެކުނުގެ ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށްވާ ނަރަތިވަތުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގުދުސް - މެއި 24، 2020: ފަލަސްތީނުގެ ގުދުސްގެ އަގްސާ މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި މިއަދު އީދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy