ފޮޓޯގެލަރީ / ހުޅުމާލެ ހައުސިން

ހުޅުމާލެ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

23 ޖޫން 2020

މާލެ: ޖޫން 23، 2020: ހުޅުމާލެ ފުރަތަ ފިޔަވައްސާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް: މި ބްރިޖްތައް ނިންމަން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގައި 7،000 ފްލެޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރި ޗައިނާގެ ޗައިނާ ސްޓޭޓް އިންޖިނިއަރިން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީއެސްއީސީސީ) އާ. ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޮތުގައި 240 ހެކްޓަރުގެ ބިން ވަނީ ހިއްކައިފައި. އެ ސަރަހައްދުގައި 15،000 ހައުސިން ޔުނިޓާއި އެ ނޫން ވެސް ތަފާތު ހިދުމަތްތައް ލިބޭ ގޮތަށް ތަރައްގީކުރަން އެޗްޑީސީން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. ހުރިހާ ބްރިޖެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައި.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 23، 2020: ހުޅުމާލެ ފުރަތަ ފިޔަވައްސާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް.-- ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 23، 2020: ހުޅުމާލެ ފުރަތަ ފިޔަވައްސާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް.-- ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 23، 2020: ހުޅުމާލެ ފުރަތަ ފިޔަވައްސާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް.-- ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 23، 2020: ހުޅުމާލެ ފުރަތަ ފިޔަވައްސާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް.-- ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 23، 2020: ހުޅުމާލެ ފުރަތަ ފިޔަވައްސާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް.-- ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 23، 2020: ހުޅުމާލެ ފުރަތަ ފިޔަވައްސާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް.-- ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 23، 2020: ހުޅުމާލެ ފުރަތަ ފިޔަވައްސާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް.-- ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 23، 2020: ހުޅުމާލެ ފުރަތަ ފިޔަވައްސާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް.-- ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 23، 2020: ހުޅުމާލެ ފުރަތަ ފިޔަވައްސާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް.-- ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 23، 2020: ހުޅުމާލެ ފުރަތަ ފިޔަވައްސާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް.-- ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 23، 2020: ހުޅުމާލެ ފުރަތަ ފިޔަވައްސާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް.-- ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 23، 2020: ހުޅުމާލެ ފުރަތަ ފިޔަވައްސާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް.-- ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 23، 2020: ހުޅުމާލެ ފުރަތަ ފިޔަވައްސާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް.-- ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 23، 2020: ހުޅުމާލެ ފުރަތަ ފިޔަވައްސާ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ގުޅާލަން އަޅާ ބްރިޖުތަކުގެ ފަހުގެ ފޮޓޯތައް.-- ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy