ފޮޓޯގެލަރީ / ހިޔާ މަޝްރޫއު

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތައް ދައްކާލުން

ހުސެއިން ވަހީދު

27 ޖޫން 2019

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ފެށި އެންމެ ބޮޑު ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއު ކަމަށްވާ "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ އެތެރެއަށް ވަދެ ހާލަތު ބަލައިލުން: ދުރަށް ފެންނަން ހުރި 25 ބުރީގެ ބިޔަ، ބޮޑެތި ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންނަށް ވަދެވުނު 550 އަކަފޫޓުގެ ކުޑަކުޑަ އެޕާޓްމަންޓްގެ ތެރެއަށް ފައްތާފައި ހުރި ދެ ކޮޓަރި އާއި ސިޓިންރޫމް އަދި ފާހާނާތަކުން ފެށިގެން އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅެން ހަދާފައިވާ ކޮރިޑޯތަކާއި ލިފްޓުގޮޅިތަކުން ވެސް ފެންނަންހުރީ "ކޮތަރުކޮށީގެ" ސިފަ. ލައްކައެއްހާ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފެށި މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި އާންމުން ރެއާއި ދުވާލު މަގުމަތީގައި ކިޔޫ ހަދައިގެން މުޅި ޖުމްލަ 22،614 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވޭ.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރެއްގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ދެ ލިފްޓު އޮޕަރޭޓް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ބައެއް ޓަވަރު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކެއްގެ ކައިރިން އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހަކު ހިނގާފައިދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގެ ކުޑަދޮރެއްގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތުގައި މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކެއްގެ ކައިރީގައި އިމާރާތްތކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ބައެއް ޓަވަރު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓްގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހެއް ވެލި ފުރާނަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ބައެއް ޓަވަރުތައް ކައިރިން ބުލްޑޯޒަރެއް ދުއްވާފައިދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ބައެއް ޓަވަރު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގެ ބޭރު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގެ އެތެރެ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގެ އެތެރެ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގައި ހަދަމުން އަންނަ ފްލެޓެއް: ފޮޓޯގެ މެދުގައި އެވަނީ ފާހާނާއެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގައި ހަދަމުން އަންނަ ފްލެޓެއްގެ ކޮޓަރިއެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގައި ހަދަމުން އަންނަ ފްލެޓެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގެ މެދު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ޓަވަރު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގެ ސިޑިގޮޅިން ބަޔަކު ފައިބަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގެ ކޮރިޑޯއެއް، ނޫސްވެރިންތަކެއް ވީޑިއޯކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގައި ހަދަމުން އަންނަ ފްލެޓެއްގެ ސިޓިން ރޫމް، ނޫސްވެރިންތަކެއް ބަލާލަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގެ ލިފްޓްތައް. ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަނީ ޖާގައިގެ ގޮތުން ކުދި އެންމެ 3 ލިފްޓު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގައި ހަދަމުން އަންނަ ފްލެޓެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދަމުން އަންނަ 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގެ ކޮރިޑޯގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 26، 2019- "ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކުރި 7000 ފްލެޓް ހިމެނޭ ޓަވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޓަވަރެއްގައި ހަދަމުން އަންނަ ފްލެޓެއްގެ ސިޓިން ރޫމް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy