ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

ހަސަން އާމިރު

16 އޯގަސްޓް 2020

އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން އެ ގައުމުގައި އިއްޔެ ވަނީ ބާއްވާފައި. މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ އިހްތިފާލް ބާއްވާފައި ވަނީ ދިއްލީގެ މަޝްހޫރު ރެޑް ފޯޓުގައި. މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ދެއްވި ތަގްރީރުގައި ވަނީ އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ގައުމުގެ މިނިވަން ކަމާއި އިސްތިގްލާލް ހިމާޔަތް ކުރަން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި.

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އިންޑިއާ ގޭޓަށް މީހުން ޖަމާވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް މީހަކު ދިދަ ވިއްކަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އިންޑިއާ-ޕާކިސްތާން ގުޅޭ ވަގާހް ބޯޑަރުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އިންޑިއާ ގޭޓަށް މީހުން ޖަމާވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިއާގެ ފްރަންޓްލައިން މަސައްކަތު މީހުން އެ ގައުމުގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިއާގެ ފްރަންޓްލައިން މަސައްކަތު މީހުން އެ ގައުމުގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އަމްރިތުސާ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރެޑް ފޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަޑައިގެން، ސަލާމް ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރެޑް ފޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އަމްރިތުސާ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރެޑް ފޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަޑައިގެން، ސަލާމް ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ސްރީނަގަރު - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޯޑަ ސެކިއުރިޓީ ފޯސް އިން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބެންގަލޫރު - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރެޑް ފޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަޑައިގެން، ސަލާމް ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރެޑް ފޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރެޑް ފޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ތަގްރީރު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރެޑް ފޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރެޑް ފޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަޑައިގެން ސަލާމް ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރެޑް ފޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރެޑް ފޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ދިޔަ މީހުންގެ ހުން ބަލަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިންޑިއާ ގޭޓަށް މީހުން ޖަމާވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބެންގަލޫރު - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބެންގަލޫރުގެ ކޮލެޖެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ބޮޑު ދިދައެއް ހަދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ނިއު ދިއްލީ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިންޑިއާ ގޭޓަށް މީހުން ޖަމާވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އަމްރިތުސާ - އޮގަސްޓް 15، 2020: އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޯޑަ ސެކިއުރިޓީ ސިފައިން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy