ފޮޓޯގެލަރީ / ޕްރެސް ފްރީޑަމް ޑޭ

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް: ނޫސްވެރިން މަސައްކަތުގައި

ހަފީޒާ އަހުމަދު

3 މެއި 2021

މާލެ: މޭ 3، 2021: ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް: ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދަރަޖަކުރާ "ޕްރެސް ފްރީޑަމް އިންޑެކްސް" ގައި ރާއްޖެ އިން އިތުރު ހަތް ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް ވަނީ ހޯދާފައި. މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހަށް ޔުނެސްކޯ އިން ކަނޑައެޅި ޝިއާރަކީ "މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ ހައްގެއްގެ ގޮތުގައި".. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް: ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ދަރަޖަކުރާ "ޕްރެސް ފްރީޑަމް އިންޑެކްސް" ގައި ރާއްޖެ އިން އިތުރު ހަތް ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް ވަނީ ހޯދާފައި. މި އަހަރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހަށް ޔުނެސްކޯ އިން ކަނޑައެޅި ޝިއާރަކީ "މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ ހައްގެއްގެ ގޮތުގައި".. ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: ފޮޓޯގްރަފަރުންތަކެއް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: ނޫސްވެރިއަކު ނިއުސްރޫމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: ނޫސްވެރިޔާ ހަމީދު ނިއުސްރޫމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: ފޮޓޯގްރަފަރުންތަކެއް އިވެންޓެއްގެ ފޮޓޯ ނަގަނީ.-- ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: ފޮޓޯގްރަފަރަކު މަސައްކަތުގައި.-- ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: ވަގުތު ނޫހުގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް މަސައްކަތް ކުރަނީ.

މާލެ: މޭ 3، 2021: ވަގުތު ނޫހުގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް ރަށެއްގެ ޖޯލިފަތީގައި އިށީނދެތިބެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.

މާލެ: މޭ 3، 2021: ވަގުތު ނޫހުގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.

މާލެ: މޭ 3، 2021: ވަގުތު ނޫހުގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ވަގުތު

މާލެ: މޭ 3، 2021: އަދަދު ނޫހުގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް ނިއުސްރޫމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: އަދަދު ނޫހުގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު ނިއުސްރޫމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަދަދު /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: އަދަދު ނޫހުގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު ނިއުސްރޫމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަދަދު /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: އަދަދު ނޫހުގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު ނިއުސްރޫމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަދަދު /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: މިހާރު ނޫހުގެ ނޫސްވެރިއަކު ނިއުސްރޫމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: މިހާރު ނޫހުގެ ނޫސްވެރިއަކު ނިއުސްރޫމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: މިހާރު ނޫހުގެ ނޫސްވެރިއަކު ނިއުސްރޫމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: މިހާރު ނޫހުގެ ނޫސްވެރިއަކު ނިއުސްރޫމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: މިހާރު ނޫހުގެ ނޫސްވެރިއަކު ނިއުސްރޫމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: ޕީއެސްއެމްގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް، އެ ސްޓޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލް ރޫމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: ޕީއެސްއެމްގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް، އެ ސްޓޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލް ރޫމުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: ޕީއެސްއެމްގެ ނޫސްވެރިއަކު ހަބަރު ކިޔަމުންދާއިރު، ވީޑިއޯގްރަފަރު ވީޑިއޯ ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: ޕީއެސްއެމްގެ ނޫސްވެރިއަކު ހަބަރު ކިޔަމުންދާއިރު، ވީޑިއޯގްރަފަރު ވީޑިއޯ ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: ޕީއެސްއެމްގެ ނޫސްވެރިއަކު ނިއުސްރޫމުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: ޕީއެސްއެމްގެ ނޫސްވެރިއަކު ނިއުސްރޫމުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: ޕީއެސްއެމްގެ ނޫސްވެރިއަކު ނިއުސްރޫމުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: މޭ 3، 2021: ޕީއެސްއެމްގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް ނިއުސްރޫމުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy