ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ފަލަސްތީނު މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން އަޑުއުފުލުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

17 މެއި 2021

ފަލަސްތީން: މޭ 17، 2021: ފަލަސްތީނު މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން އަޑުއުފުލުން: އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަޑުއުފުލާ މީހުން ގިނަ. އެކި ގައުމުތަކުން ދަނީ ފަލަސްތީނު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން. އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރިކަން އަނެއްކާވެސް ހައްދުން ނެއްޓި ފަލަސްތީނުގެ އެތައް އާންމުންނެއް ޝަހީދު ކުރަމުންދާތީ އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އަޑުއުފުލަމުން.--- ފޮޓޯތައް: އޭއެފްޕީ

ކެންޔާ: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ފަލަސްތީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އިސްލާމްއާބާދު: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ފަލަސްތީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީ: އިސްތަންބުލް: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ފަލަސްތީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތުރުކީ: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ފަލަސްތީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކޮސޯވާ: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ފަލަސްތީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކޮސޯވާ: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ފަލަސްތީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލުބުނާން: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީވ

ނިއު ޔޯކު: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފްރާންސް: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފްރާންސް: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު ފަލަސްތީނު ލެއިން ފުރިފަ ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން، ފަލަސްތީނުގައި ލޭ އޮހެރޭކަން އަންގާ ބެނާއެއްގައި ލިޔެގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބޮސްޓަން: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބޮސްޓަން: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލަސް ވޭގަސް: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި 32 އަހަރު ވަންދެން އިޒްރޭލުގެ އާމީގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހަކު މުޒާހަރާ ތެރޭގައި އިޒްރޭލު އަދި އެމެރިކާގެ ދިދައެއް ހިފައިގެން މުޒާހަރާތެރޭގައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޮޝިންޓަން: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ވޮޝިންޓަން: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަލަސްތީން: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި އިޒްރޭލް އެމްބަސީ ކައިރީގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލަސް ވޭގަސް: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި 32 އަހަރު ވަންދެން އިޒްރޭލުގެ އާމީގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހަކު މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބޮސްޓަން: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބޮސްޓަން: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ބޮސްޓަން: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ނިއު ޔޯކް: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ނިއު ޔޯކު: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލޮސް އެންޖެލިސް: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު ފަލަސްތީނު ދިދަ ހިފައިގެން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލަސް ވޭގަސް: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ނިއު ޔޯކު: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި އަންހެނަކު އޭނާގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ކޮނޑުގައި ބައިންދައިގެން އަޑު އުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކެނެޑާ: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ކެނެޑާ: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލަސް ވޭގަސް: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލަސް ވޭގަސް: މޭ 17، 2021: އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގައި ފަލަސްތީނާއެކު ވާކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާއެއްގައި ބަޔަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy