4 days ago

1

ބީއެމްއެލް ކޭޝް އެޖެންޓުން ފައިސާ ޖަމާ ވެސް ކޮށްދެނީ

އާބާދީ މަދު ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބީއެމްއެލް އިން ދެމުން އަންނަ ކޭޝް އެޖެންޓުންގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ހިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި...

3 days ago
ދަ ކިޗަން: ތަފާތު މާހައުލަކުން ތަފާތު ރަހަތަކެއް
1 day ago
ރެޑް ވޭވުން ފަރުނީޗަރު ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި
2 days ago
ބީއެމްއެލްގެ އިތުރު ދެ އޭޓީއެމް އައްޑޫގައި ބަހައްޓައިފި