ފޮޓޯގެލަރީ / ވިޔަފާރި

ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

20 އޯގަސްޓް 2017

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ފެށި ކޯސް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: މި ރަސްމިއްޔާތު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު. ސްކޫލު ނިމޭ ދަރިވަރުންނަށް މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި އިތުރު ކުނފުނިތަކުން ވެސް މިކަހަލަ ފުރުސަތުތައް ދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި.

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔުނިވާސަލްގެ ޗެއާމަން އުމަރު މަނިކު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔުނިވާސަލްގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު(ވ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ.-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔުނިވާސަލް އާއި ވިލާ ކޮލެޖުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔުނިވާސަލްގެ ޗެއާމަން އުމަރު މަނިކު(ކ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔުނިވާސަލްގެ ޗެއާމަން އުމަރު މަނިކު(ކ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔުނިވާސަލްގެ ޗެއާމަން އުމަރު މަނިކު(ވ)ގެ އިތުރުން ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ބައިވެރިން ބައިވެރިވަނީ-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ބައިވެރިން ބައިވެރިވަނީ-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ބައިވެރިން ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިގެން-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮގަސްޓް 20، 2017: ޒުވާނުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައްޔާރު ކުރަން ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ވިލާ ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން-- މިހާރު ފޮޓޯޯ: ނިޝާން އަލީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy