ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮކާ ކޯލާ

ކޮކާކޯލާގެ "ކޯކް 2 ހޯމް" އެޕް ތައާރަފްކުރުން

ހުސެއިން ވަހީދު

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ސެޕްޓެމްބަރ 16، 2017- ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރުކުރެވޭ "ކޯކް 2 ހޯމް" އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗު ކުރުމަށް ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގައި ބޭއްވި ހަފުލާ.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2017- ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކުރެވޭ "ކޯކް 2 ހޯމް" އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2017- ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކުރެވޭ "ކޯކް 2 ހޯމް" އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2017- ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކުރެވޭ "ކޯކް 2 ހޯމް" އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2017- ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކުރެވޭ "ކޯކް 2 ހޯމް" އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2017- ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކުރެވޭ "ކޯކް 2 ހޯމް" އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2017- ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކުރެވޭ "ކޯކް 2 ހޯމް" އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ތައުފީގު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2017- ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކުރެވޭ "ކޯކް 2 ހޯމް" އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 16، 2017- ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކުރެވޭ "ކޯކް 2 ހޯމް" އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރ 16، 2017- ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކުރެވޭ "ކޯކް 2 ހޯމް" އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރ 16، 2017- ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކުރެވޭ "ކޯކް 2 ހޯމް" އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރ 16، 2017- ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ކުރެވޭ "ކޯކް 2 ހޯމް" އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy