ފޮޓޯގެލަރީ / ދިރާގު

އައިފޯން 10 ދިރާގުން ވިއްކަން ފެށުން

ހުސެއިން ވަހީދު

1 ޑިސެމްބަރ 2017

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 1، 2017- އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯން 10 ދިރާގުން ރަސްމީކޮށް ވިއްކަން ފެށުން: މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު 24 ވަނަ ދުވަހު ދިރާގުން ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލުމުން ބުކްކުރި މީހުންނަށް ފޯން ދޫކުރަން ފެށީ މިރޭ ދަންވަރު 12:00 ގައި. ފޯން ހޯދަން ގިނަ އަދަދެއްގެބަޔަކު އެ ވަގުތު ކިޔޫގައި ތިބި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 1، 2017- އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯން 10 ދިރާގުން ރަސްމީކޮށް ވިއްކަން ފެށުމާ އެކު، އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު ފޯން ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 1، 2017- އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯނު 10 ދިރާގުން ރަސްމީކޮށް ވިއްކަން ފެށުމުން ކަސްޓަމަރަކު ފޯނު ގަތުމަށް ފަހު ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ؛ ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 1، 2017- އައިފޯން 10 ދިރާގުން ރަސްމީކޮށް މިރޭ ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ފޯން ވިއްކުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކު އައިފޯން 10 ހޯދުމަށް ބުކްކުރި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 1، 2017- އައިފޯން 10 ދިރާގުން ރަސްމީކޮށް މިރޭ ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ފޯން ވިއްކުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކު އައިފޯން 10 ހޯދުމަށް ބުކްކުރި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 1، 2017- އައިފޯން 10 ދިރާގުން ރަސްމީކޮށް މިރޭ ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ފޯން ވިއްކުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކު އައިފޯން 10 ހޯދުމަށް ބުކްކުރި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 1، 2017- އައިފޯން 10 ދިރާގުން ރަސްމީކޮށް މިރޭ ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ފޯން ގަތް މީހަކު ފޯމްގައި އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަނީ: ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކު އައިފޯން 10 ހޯދުމަށް ބުކްކުރި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 1، 2017- އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯނު 10 ދިރާގުން ރަސްމީކޮށް ވިއްކަން ފެށުމުން ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ކިޔޫ ހަދައިގެން: ނޮވެމްބަރު 24 ވަނަ ދުވަހު އެ ކުންފުނިން ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލުމުން ބުކްކުރި ފަރާތްތަކަށް ފޯނު ދޫކުރަން ފެށީ މިރޭ ދަންވަރު 12:00 ގައި. އެވަގުތު ފޯނު ހޯދަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކިޔޫ ހަދައިގެން ތިބި.---ފޮޓޯ؛ ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 1، 2017- އައިފޯން 10 ދިރާގުން ރަސްމީކޮށް މިރޭ ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ފޯން ވިއްކުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކު އައިފޯން 10 ހޯދުމަށް ބުކްކުރި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 1، 2017- އައިފޯން 10 ދިރާގުން ރަސްމީކޮށް މިރޭ ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ފޯން ގަތް މީހަކު ފޯމްގައި ސޮއިކުރަނީ: ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކު އައިފޯން 10 ހޯދުމަށް ބުކްކުރި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 1، 2017- އައިފޯން 10 ދިރާގުން ރަސްމީކޮށް މިރޭ ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ފޯން ވިއްކުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކު އައިފޯން 10 ހޯދުމަށް ބުކްކުރި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 1، 2017- އައިފޯން 10 ދިރާގުން ރަސްމީކޮށް މިރޭ ވިއްކަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ފޯން ވިއްކުމުގައި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލުމުން ގިނަ ބަޔަކު އައިފޯން 10 ހޯދުމަށް ބުކްކުރި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy