ފޮޓޯގެލަރީ / ދިވެހި ކުޅިވަރު

ނިއު ގައުމީ ފައިނަލަށް

މުހައްމަދު ހަމްދޫން

9 ޑިސެމްބަރ 2017

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް (ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް) ގެ ފައިނަލުން ނިއު ރޭޑިއަންޓްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޖާގަ ހޯދުން.

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއުގެ ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ޕެނަލްޓީ ޖަހަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގައި ޕެނަލްޓީ ޖެހުމަށް ފަހު ނިއުގެ ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އުފާފާޅުކުރަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ނިއުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް (ވ) އަށް ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) މަރުހަބާ ކިޔަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ނިއުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް (ކ) އަށް ބަދަލު ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާން މަރުހަބާ ކިޔަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ނިއުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރުޒޮން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއުގެ ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) ބޯޅަ ހިފައިގެން ދުވާއިރު ޓީސީގެ މުހައްމަދު މާޒިން (ވ) ސަމާލުވެގެން: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއުގެ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ބޯޅައާ އެކު ދުވަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއުގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން ޓީސީގެ މުހައްމަދު މާޒިން (ވ) މަސައްކަތްކުރަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއުގެ އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން ޓީސީގެ އަހުމަދު ރިލްވާން (ވ) މަސައްކަތްކުރަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

އޮއްޕޮ ޕެނަލްޓީ ޖަހަނީ. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގެ ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓުގައި ނިއުގެ ކުޅުންތެރިން މަޑުކޮށްލައިގެން: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއުގެ އަކްރަމް އަބްދުލްގަނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއުގެ އަކްރަމް އަބްދުލްގަނީ ޕެނަލްޓީ ޖެހުމަށް ފަހު ޝުކުރުގެ ސަޖިދައެއް ޖަހަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ނިއުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް (ވ) އާއި ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އުފާފާޅުކުރަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު ނިއުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް އަށް ބަދަލު ކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު (ވ) މަރުހަބާ ކިޔަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގައި ޓީސީގެ އަލާ ނާސިރު (ކ) އާ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް ވާހަކަދައްކަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގައި ޓީސީގެ އަލާ ނާސިރު ބޯޅައާ އެކު ދުވަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއުގެ ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) ގޯލަށް ބޯޅައެއް ފޮނުވާލަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ގަލޮޅު ދަނޑު، މާލެ (ޑިސެމްބަރު 9) - ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗަށް ނިއުގެ ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ވޯމްއަޕް ކުރަނީ: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-3 އިން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިއު. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy