ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރު

އަހުމަދު ހަމްދޫން

7 ޖެނުއަރީ 2018

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާނޯ ކޯނޯ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުގެ ތެރެއިން: އޭނާގެ މި ދަތުރުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވި. މި މަޝްވަރާތަކުގައި ރާއްޖެ-ޖަޕާނުން އެއްބަސްވީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެކި ދާއިރާތައް ހިމެނޭ ގޮތުން އިތުރު މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމަށް. ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި އެ މަޝްވަރާތަކުގައި ސިޔާސީ އަދި އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ދެ ގައުމުން ނިންމި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް/ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާރޯ ކޯނޯ، ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުގައި، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާރޯ ކޯނޯ، ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުގައި، ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާރޯ ކޯނޯ، ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުގައި، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާރޯ ކޯނޯ، ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުގައި، ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން، މެހުމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ލިޔުއްވާއިރު ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާސިމް އަދި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޖަޕާންގެ ސަފީރު މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާރޯ ކޯނޯ، ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުގައި، ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން، މެހުމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ލިޔުއްވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާސިމް އޭނާގެ އަރިހުގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާރޯ ކޯނޯ، ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވި ޖަޕާންގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާރޯ ކޯނޯ، ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަސްމީ ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާރޯ ކޯނޯ، ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ވަފުދުގެ ފަރާތުން، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާރޯ ކޯނޯ، ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ވަފުދުގެ ފަރާތުން، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާރޯ ކޯނޯ، ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާރޯ ކޯނޯ، ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާނޯ ކޯނޯ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި މުލީއާގެ އަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާނޯ ކޯނޯ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި މުލީއާގެ އަށް ވަޑައިގެން، މެހުމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ލިޔުއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާނޯ ކޯނޯ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި މުލީއާގެ އަށް ވަޑައިގެން، މެހުމާނުން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ލިޔުއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާނޯ ކޯނޯއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ވެސް ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކަމަށް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާނޯ ކޯނޯއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ: ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ވެސް ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކަމަށް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާނޯ ކޯނޯއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ: ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ވެސް ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކަމަށް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާނޯ ކޯނޯއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ: ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ވެސް ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކަމަށް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާނޯ ކޯނޯއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ: ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ވެސް ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކަމަށް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 6، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޓާނޯ ކޯނޯއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ: ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ވެސް ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކަމަށް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy