ފޮޓޯގެލަރީ / ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުންގެ ބައްދަލުވުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

16 ފެބުރުއަރީ 2018

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ވެސްޓް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ޖަލްސާގައި، ޕީޕީއެމަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް އޮތް ތާއީދު ހާމަކޮށްފައި. މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ މަގްސަދުތައް ހާސިލް ކުރަން ޒުވާނުން ބޭނުން ކޮށްގެެން ކުރާ ކަންކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ޖެހޭ ކަމަށް. އަދި އެފަދަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުން އޭގެ ގެއްލުން ވެސް ލިބޭނީ ޒުވާނުންނަށް ކަމަށާއި އެކަންކަން ކުރަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް އަޑީގައި ތިބެގެން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައެއް ޒުވާނުންނާއެކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައެއް ޒުވާނުންނާއެކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމުގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމުގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބަޔަކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމުގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމުގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައެއް ޒުވާނުންނާއެކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިއަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިއަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައެއް ޒުވާނުންނާއެކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ދިވެހި ޒުވާނުން ބޭނުންވަނީ ސަރަހައްދީ ސިޔާސީ ކޯޅުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސުލްހަވެރިކަމާއި އަމާންކަން، ކަމަށް ބުނެ ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތަކެއް ހިފައިގެން، ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޒުވާނަކު ލަވައެއް ހުށަހަޅަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 15، 2018- ޕީޕީއެމްގެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން، ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ސުލްހަވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ މުހިއްމުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހިފަހައްޓައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy