ފޮޓޯގެލަރީ / ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި

ހުސެއިން ވަހީދު

8 ޖޫން 2018

މާލެ: ޖޫން 7، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ކަމަށް އިއުލާން ކުރުމަށް، އިންތިޚާބާ ބެހޭ މައި މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރި ޓައިމް ލައިންގައިވާ ގޮތުން، ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ހުޅުވާލާނީ ޖުލައި 15 އިން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. ރަށްވެހި ވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން އެދޭ މީހުންގެ ރީރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލާނީ ޖުލައި 17 ގައި. އިންތިޚާބަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމްބަރު ތަރުތީބު ކުރާނީ އޮގަސްޓް ނުވައެއްގައި. ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރާއިރު، ވޯޓާސް ލިސްޓުގެ ސައްހަ ކަން ކަނޑައަޅައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރުން ބާއްވާނީ އޮގަސްޓް 31 ގައި ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނޭ.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ޖޫން 7 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 7 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފާއި އިދިކޮޅު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ: އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖޭޕީން އަބަދުވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 7 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދުނިޔެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ވާނެ ކަމަށް. އަދި އިންތިޚާބުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގިނަ ބަޔަކަށް، އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 7 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚަކީ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ކަމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ މަންދޫބު އަދްލީ އިސްމާއިލް (ކ) އަދި އިދިކޮޅު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޑރ. ހުސެއިން އިއުލާން ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 7 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚަކީ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ކަމަށް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަންދޫބުން އިއުލާން ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 7 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އިދިކޮޅު ދެ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން (ކ) އަދި އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 7 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދުނިޔެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ވާނެ ކަމަށް. އަދި އިންތިޚާބުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގިނަ ބަޔަކަށް، އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 7 2018- ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ: އިންތިޚާބު އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 7 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދުނިޔެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ވާނެ ކަމަށް. އަދި އިންތިޚާބުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގިނަ ބަޔަކަށް، އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: 7 ޖޫން 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚް އިއުލާން ކުރަން، އިންތިހާބާ ބެހޭ މައި މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅި ތާރީހަކީ މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 23..--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 7 2018- ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން: އިންތިޚާބު އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 7 2018- ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަޝްމަލީ (ކ) އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 7 2018- ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް އިސްވެރިން މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ: ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނީ އަންނަ ޖުލައި 15 އިން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy