2 hours ago

މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ރަނިލް މުހުލަތެއް ދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހާ ހަމައަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް...

1 day ago
ތުރުކީގެ ހުށަހެޅުމަށް ސައުދީން އަނެއްކާވެސް ދެކޮޅު
23 hours ago
ވާވޭގެ ވެރިޔާގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ހާމަކޮށްފި
20 hours ago
އިންޑިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އިސްތިއުފާ ދީފި