10 hours ago

5

ކްރައިސްޗާޗުގައި ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ގިނަބަޔަކު ހުކުރުކޮށްފި

ކްރައިސްޗާޗް (މާޗް 22) - ކްރައިސްޗާޗުގައި ހުކުރު ނަމާދަށް ގޮސް ތިބި ބަޔަކަށް ހަމަލާދީ 50 މީހުން މަރާލި ހާދިސާ އަށް ފަހު އައި ފުރަތަމަ ހުކުރުގައި އަލް ނޫރް މިސްކިތާ ކައިރީގައިވާ ހަގްލޭ...

11 hours ago
ނިއު ޒީލެންޑުގެ ބޮޑު ވަޒީރަށް މުސްލިމުންގެ ލޯބި
11 hours ago
މިސްކިތުގެ ހަމަލާއަށް ތައުރީފްކުރި މީހަކު ބޭރުކޮށްފި
1 hour ago
ކޮރަޕްޝަން ހިންގި ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި