1 hour ago

މައްކާ އާއި މަދީނާއާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރަން ދެން ދެ ގަޑިއިރު

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ މާތްވެގެންވާ މައްކާ އާއި މަދީނާއާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރަން ގާއިމްކުރި ހައި ސްޕީޑް ރޭލް ދަތުރުތައް ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ފަހު ރަސްގެފާން ސަލްމާން...

36 minutes ago
ޓްރަމްޕް އުޅެނީ އީރާނުގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން: ރޫހާނީ
22 hours ago
ކަނޑުމަތީގައި 49 ދުވަސް ހޭދަކުރި ޒުވާނާ ސަލާމަތްކޮށްފި
20 hours ago
ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ ނުދާ ވަރަށް ތެލުގެ އަގު މައްޗަށް