ފޮޓޯގެލަރީ / ވޯލްޑް ކަޕް 2018

ވޯލްޑް ކަޕް: އިންގްލެންޑް - ކްރޮއޭޝިއާ

ހަފީޒާ އަހުމަދު

12 ޖުލައި 2018

މޮސްކޯ: ޖުލައި 11، 2018: ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް އާ ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗު: އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި. ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ ނުކުންނާނީ ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް. ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި އިންގްލެންޑް ކުޅޭނީ ބެލްޖިއަމްއާއެކު-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖުލައި 11، 2018: ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް އާ ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖުލައި 11، 2018: ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް އާ ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖުލައި 11، 2018: ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް އާ ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖުލައި 11، 2018: ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް އާ ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖުލައި 11، 2018: ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް އާ ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖުލައި 11، 2018: ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް އާ ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖުލައި 11، 2018: ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް އާ ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖުލައި 11، 2018: ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް އާ ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގައި ކްރޮއޭޝިއާގެ ސަޕޯޓަރެއް: އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖުލައި 11، 2018: ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް އާ ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގައި އިންގްލެންޑް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު، ކްރޮއޭޝިއާގެ ކުޅުންތެރިއަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ: އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖުލައި 11، 2018: ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް އާ ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގައި އިންގްލެންޑް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމުން، ކްރޮއޭޝިއާގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅުކުރަނީ: އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖުލައި 11، 2018: ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް އާ ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖުލައި 11، 2018: ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް އާ ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖުލައި 11، 2018: ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް އާ ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން: އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ: ޖުލައި 11، 2018: ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑް އާ ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގައި އިންގްލެންޑް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު، ކްރޮއޭޝިއާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: އިންގްލެންޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކްރޮއޭޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕު ފައިނަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަނީ ޖާގަ ހޯދާފައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy