ފޮޓޯގެލަރީ / ވޯލްޑް ކަޕް 2018

ފްރާންސުން ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުން

މުހައްމަދު ހަމްދޫން

16 ޖުލައި 2018

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފްރާންސުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުން: އެ ޓީމުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިން ވޯލްޑް ކަޕުގެ ތަށްޓާ އެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ފްރާންސް ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗު އުފާފާޅުކުރަނީ: ފްރާންސުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ޖިބްރިއަލް ސިޑިބޭ (ވ) އާއި އަލްފޮންސޭ އަރެއޯލާ އުފާފާޅުކުރަނީ: ފްރާންސުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ފްރާންސް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފްރާންސުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފްރާންސުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އުފާފާޅުކުރަނީ: ފްރާންސުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފްރާންސުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުން: އެ ޓީމުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް (ކ-2) އާއި ކޯޗިން ސްޓާފުން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފްރާންސުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ބެންޖަމިން މެންޑީ އުފާފާޅުކުރަނީ: ފްރާންސުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ އުފާފާޅުކުރަނީ: ފްރާންސުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފްރާންސުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ތަށްޓާ އެކު: ފްރާންސުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ފްރާންސް ޓީމު އުފާފާޅުކުރުން: ފްރާންސުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ފްރާންސްގެ އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފްރާންސުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފްރާންސުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުން: އެ ޓީމުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފްރާންސުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުން: އެ ޓީމުން ތަށި ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެގެން. –ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy